Νέα

Πρόγραμμα Π3-75.1 “Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας”

05/ 06/ 2024

Στόχος δράσης: Η προσέλκυση και διατήρηση νέων στον γεωργικό τομέα, η διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές, καθώς και η προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της συμμετοχής των γυναικών στην γεωργία

Ποσό ενίσχυσης: 30.000,00 € – 42.500,00 €

Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη από την απόφαση ένταξης

Μακροχρόνιες υποχρεώσεις: έως 4 έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίου:

 • Να είναι ηλικίας από 18 έως και 40 ετών
 • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις έως τις 31/12/2025 ή να έχει απαλλαγεί από αυτές
 • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτος ΕΠΑΛ ή Λυκείου, ή τουλάχιστον απόφοιτος Γυμνασίου με 150 ώρες εκπαίδευσης γεωτεχνικής κατεύθυνσης
 • Εάν έχει τη φοιτητική ιδιότητα να έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή
 • Να είναι μόνιμος κάτοικος των περιοχών εφαρμογής του μέτρου και η εκμετάλλευση του να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του
 • Να έχει εγγραφεί στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, έως και 18 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Να μην έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα (να μην υπάρχει ασφάλιση ΕΦΚΑ – ΟΓΑ και αγροτικό εισόδημα > 50%) τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία  της εγγραφής του στο μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)
 • Να υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2024, με τυπική απόδοση που να υπερβαίνει τα 12.000,00 € για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια ή τα 10.000,00 € για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων ή τα 8.000,00 € για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων
 • Στον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης προσμετράται το εξής:

Α) από τα 12.000,00 € για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, τα 10.000,00 € πρέπει να προέρχονται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες

Β) από τα 10.000,00 € για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων, τα 8.300,00 € πρέπει να προέρχονται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες

Γ) από τα 8.000,00 € για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων, τα 6.700,00 € πρέπει να προέρχονται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες

 • Κατά τα έτη 2019 – 2022 να μην έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ που να υπερβαίνει τις τυπικές αποδόσεις των 12.000,00 € για την ηπειρωτική χώρα, τα 10.000€ για τα νησιά (πλην Κρήτης και Εύβοιας)
 • Να μην έχει μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση, εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο
 • Να μην έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών
 • Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος έχει υποβάλλει ΕΑΕ:

Α) Το έτος 2024 αυτή να μην υπερβαίνει τα 1.000,00 € τυπική απόδοση ή/και

Β) Τα έτη 2022 ή/και 2023 να μην υπερβαίνει τα 16.000,00 € στην ηπειρωτική χώρα και τα 13.000,00 € στα νησιά (πλην Κρήτης, Εύβοιας)

Γ) Να μην είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα (εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά καθώς και τον υπολογισμό της βαθμολογίας τους.

Τηλέφωνο: 210 9925 760

Email: central@gaiaconsulting.gr
Ερευνώ – Καινοτομώ 2021 – 2027

31/ 05/ 2024

Η Δράση στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί.

Προϋπολογισμός Δράσης: 300.000.000,00 €

Η χρηματοδότηση αφορά σε έργα έρευνας και καινοτομίας, τα οποία θα εντάσσονται σε μία από τις τέσσερις παρεμβάσεις της δράσης.

Παρεμβάσεις Δράσης / Δικαιούχοι ανά δράση:

 • Παρέμβαση Ι: Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις. Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις με κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς. Αφορά συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων με κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη πλήρη διαχειριστική χρήση, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.
 • Παρέμβαση III: Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Αφορά υφιστάμενες ΜΜΕ επιχειρήσεις με κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Παρέμβαση ΙV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις. Αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης:

 • Παρέμβαση Ι: 06/06/2024 – 10/07/2024
 • Παρέμβαση ΙΙ: 06/06/2024 – 17/07/2024
 • Παρέμβαση ΙΙΙ: 06/06/2024 – μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (όχι αργότερα από 27/11/2024)
 • Παρέμβαση ΙV: 06/06/2024 – μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (όχι αργότερα από 27/11/2024)

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Άμεσες δαπάνες για αμοιβές προσωπικού.
 • Κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών πραγματοποιείται με συντελεστή 40% επί των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού. Οι δαπάνες αυτές μπορεί να είναι:

α) δαπάνες απόσβεσης οργάνων και εξοπλισμού στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στο έργο,

β) δαπάνες απόσβεσης για κτίρια και γήπεδα στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στο έργο,

γ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές,

δ) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

 
Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση Βεβαιώσεων Φορολογικού Έτους 2023

23/ 05/ 2024

Αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι φορολογούμενοι και ειδικότερα οι παραγωγοί, σας ενημερώνουμε ότι  από την Τετάρτη  1/5/2024, ολοκληρώθηκε η έκδοση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2023, και οι δικαιούχοι μπορούν να την εκτυπώσουν ηλεκτρονικά,  μέσω του συνδέσμου: https://tax-attestation.opekepe.gr/
Άδειες για νέες αμπελοφυτεύσεις ανακοίνωσε το ΥπΑΑΤ

12/ 04/ 2024

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε πως  από τις 10 έως και τις 26 Απριλίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική εφαρμογή για όσους αμπελοκαλλιεργητές ενδιαφέρονται να τους χορηγηθεί άδεια νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το 2024.

Για κάθε έτος η διαθέσιμη έκταση για χορήγηση αδειών νέας φύτευσης αντιστοιχεί στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους και ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή της χώρας. Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που υποβάλλονται εντός του έτους αφορούν συνολική έκταση μικρότερη από την διαθέσιμη για το έτος έκταση, εγκρίνονται όλες οι σχετικές αιτήσεις. Σε περίπτωση που η συνολική έκταση των επιλέξιμων αιτήσεων υπερβαίνει τη διαθέσιμη προς χορήγηση έκταση, τότε η χορήγηση πραγματοποιείται σε επίπεδο εννέα (9) περιφερειών και σύμφωνα με τα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για την κάθε μία από αυτές.

Ορίζονται οι εξής εννέα περιφέρειες:

 • Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
 • Κεντρική Μακεδονία
 • Δυτική Μακεδονία
 • Θεσσαλία
 • Αττική
 • Στερεά Ελλάδα
 • Δυτική Ελλάδα
 • Πελοπόννησος
 • Κρήτη – Νότιου Αιγαίου – Βόρειου Αιγαίου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου

Ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται. Εφόσον στο/α αγροτεμάχιο/α της αίτησης, υφίσταται καλλιέργεια αμπελώνα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, δεν υποβάλλεται αίτηση χορήγησης άδειας νέας φύτευσης για τα συγκεκριμένα τεμάχια. Για τις περιπτώσεις υφιστάμενης άλλης καλλιέργειας, ο παραγωγός, αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκρίζωσής της πριν την υλοποίηση της χορηγηθείσας άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.

Για να είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης θα πρέπει στην αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντα να μην καταγράφονται αμπελοτεμάχια με μη εγκεκριμένη φύτευση. Ο έλεγχος πραγματοποιείται κατά την υποβολή της αίτησης μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας.

Ως μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των 100 στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα.

Ως ελάχιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των τριών (3) στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα για όλες τις Περιφέρειες εκτός της ομάδας περιφερειών (Κρήτη – Νότιου Αιγαίου – Βόρειου Αιγαίου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου), που το ελάχιστο όριο ορίζεται σε ένα (1) στρέμμα.

Οι εν λόγω εκτάσεις δύνανται να είναι ιδιόκτητες ή/και ενοικιαζόμενες.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση από το ΥπΑΑΤ
Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για δικαιούχους ενισχύσεων στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία

12/ 04/ 2024

Σύμφωνα με τη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 10/04/2024 καλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έως 22/04/2024 οι νόμιμοι κληρονόμοι των αποβιώσαντων δικαιούχων, οι οποίοι κατά τον χρόνο κληρονομικής διαδοχής είχαν την ιδιότητα του κατα κύριο επάγγελμα αγρότη, και δεν είχαν λάβει ενίσχυση για τις ακόλουθες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) σε εφαρμογή του άρθρου 43 “Απόδοση ενισχύσεων σε κληρονόμους” του Νόμου 5087/2024 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α’/25/16.02.2024).

Οι κληρονόμοι θανόντων θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η ενίσχυση την οποία αιτούνται καθώς και το ΑΦΜ του θανόντα. Ανάλογα με το είδος της κληρονομιάς η αίτηση θα συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Εξ αδιαθέτου

– Ληξιαρχική πράξη θανάτου
– Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
– Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
– Υπεύθυνη δήλωση για την καταβολή που αντιστοιχεί στο κληρονομικό μερίδιο της κληρονομιαίας περιουσίας για την οποία χορηγείται η ενίσχυση

Διαθήκη

– Ληξιαρχική πράξη θανάτου
– Δημοσιευμένη διαθήκη
– Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης
– Πιστοποιητικό περί μη εγέρσεως αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη της διαθήκης

Μικτή κληρονομιά (Συνδυασμός εξ’ αδιαθέτου και εκ διαθήκης κληρονομιά)

– Ληξιαρχική πράξη θανάτου
– Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
– Δημοσιευμένη διαθήκη
– Υπεύθυνη δήλωση για την καταβολή που αντιστοιχεί στο κληρονομικό μερίδιο της κληρονομιαίας περιουσίας για την οποία χορηγείται η ενίσχυση
– Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης
– Πιστοποιητικό περί μη εγέρσεως αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη της διαθήκης

Οι κατηγορίες ενισχύσεων είναι οι εξής:

 1. Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της καλλιέργειας ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου
 2. Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της καλλιέργειας καστανιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
 3. Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής ξηρών μη μεταποιημένων σύκων σε παραγωγούς της Βόρειας Εύβοιας
 4. Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής σύκων νωπών Α ή/και σύκων νωπών Β σε παραγωγούς στο Δήμο Μαρκοπούλου-Μεσογαίας
 5. Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής ζαχαρότευτλων επικράτειας, σπαραγγιών Δήμου Αλμωπίας Ν. Πέλλας και εκτροφής βοοειδών Βόρειας Εύβοιας
 6. Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής μανταρινιών ποικιλίας «μανταρίνι» στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
 7. Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής επιτραπέζιων ροδάκινων, βερίκοκων, νεκταρινιών και ροδακίνων μεταποίησης στις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας, Λάρισας, Φλώρινας και Κοζάνης (ΦΕΚ 2302 και 2303)
 8. Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα των οινοποιήσιμων σταφυλιών Περιφέρειας Αττικήςέτους 2022, των επιτραπέζιων σταφυλιών Π.Ε. Κορινθίας, έτους 2022 και της οινοποιήσιμης ποικιλίας «Ροδίτης (Αλεπού)» Π.Ε. Ηλείας και Δήμου Δυτικής Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας, έτους 2022
 9. Χορήγηση ενίσχυσης σε παραγωγούς μήλων και καστάνων σε όλη την Επικράτεια και λεπτομέρειες εφαρμογής με βάση την υπό στοιχεία 2022/C 426/01 (C 426/9.11.2022) ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας)
 10. Χορήγηση ενίσχυσης σε παραγωγούς αχλαδιών, καπνού, κρόκου, σπαραγγιών, κορινθιακής σταφίδας και μελιού σε όλη την Επικράτεια και λεπτομέρειες εφαρμογής με βάση την αριθμ. 2022/C 426/01 (C 426/9.11.2022) ανακοίνωση, όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 2023/C 101/03 (C 101/17.03.2023) ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Προσωρινό Πλαίσιο)
 11. Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα των σταφυλιών ΠΕ Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής έτους 2021, Φασόλια Γίγαντες ΠΕ Καστοριάς και Φλώρινας έτους 2019, θερμοκήπια στους Δήμους Αχαρνών, Κρωπίας, Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής έτους 2022, Αμυγδαλιές τοπικής κοινότητας Κεραμιδίου, Κερασέας και Καναλιών, Δήμου Ρήγα Φεραίου ΠΕ Μαγνησίας έτους 2022 και οινοποιήσιμα σταφύλια Δήμου Τυρνάβου έτους 2022Προδημοσίευση 135 εκ. € για επενδύσεις στη μεταποίηση από το ΥπΑΑΤ

09/ 04/ 2024

Ανακοινώθηκε η 1η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για το μέτρο της μεταποίησης, Παρέμβαση Π3-73-2.3 – Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» ύψους 135 εκατ. ευρώ  από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο στόχος της Παρέμβασης Π3-73-2.3 , είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των
αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα, αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης
στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης
της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος που περιορίζουν
το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Καθοριστική σημασία για τη στήριξη των επενδύσεων έχει τόσο η
διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στην κοινωνική σταθερότητα και στην
οικονομική ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς και η προστασία της ανθρώπινης
υγείας. Προτεραιότητα, στην περίπτωση επιχορήγησης δίνεται, μεταξύ των άλλων, σε επιχειρήσεις
μεταποίησης και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων με σήμανση (Εθνικά και Ενωσιακά Πρότυπα), καθώς και
σε επιχειρήσεις που μετέχουν σε σχήματα συμβολαιακής γεωργίας.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της Παρέμβασης Π3-73-2.3 είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες, καθώς και οι μεγάλες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη
ύλη).

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης θα κυμαίνεται από 400.001,00 € έως 5.000.000,00 €.
Ένταση στήριξης
▪ Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου: 65%
▪ Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%
▪ Περιφέρεια Αττικής 40%

Η ένταση της στήριξης διαφοροποιείται στις Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, λόγω
του αυξημένου μεταφορικού κόστους.
Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος,
εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσεις αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, όπως αυτό
θα καθοριστεί στην προκήρυξη, προβλέπεται προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης κατά 10%.

Επιλέξιμοι τομείς

• Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια) • Γάλα
• Αυγά
• Μέλι
• Ζωοτροφές
• Δημητριακά
• Ελαιούχα Προϊόντα
• Οπωροκηπευτικά
• Οίνος
• Ξύδι
• Άνθη
• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς,
επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων,
μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα εξειδικευθούν στο θεσμικό πλαίσιο ανάλογα με τον τομέα.

Κριτήρια Επιλογής
▪ Εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην
κλιματική αλλαγή όπως πλημμύρες και πυρκαγιές
▪ Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
▪ Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το
περιβάλλον
▪ Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ)
▪ Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
(όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ)
▪ Εξοικονόμηση ύδατος
▪ Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου
▪ Εξωστρέφεια επιχείρησης
▪ Διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης
▪ Μέγεθος της επιχείρησης

 
Πριν το Πάσχα η πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων για το 2023

09/ 04/ 2024

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΟΠΕΚΕΠΕ  η πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων του έτος 2023 θα πραγματοποιηθούν πριν το Πάσχα.

Ειδικότερα το Δελτίο Τύπου αναφέρει τα παρακάτω:

Με στόχο την  πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων πριν από το Πάσχα, ο  ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν στην έγκαιρη καταχώρηση των εγγραφών στο σύστημα, διαδικασία που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του πλάνου της Διοίκησης του Οργανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, έχει ζητήσει από το ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ να επιταχύνει τους ελέγχους ώστε να πληρώσει τις συνδεδεμένες όσο το δυνατόν πιο σύντομα και πάντως οπωσδήποτε πριν από το Πάσχα.

Σημειώνουμε ότι όσοι φορείς ή διαχειριστές φορέων δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα πρέπει να την ολοκληρώσουν άμεσα.

Επίσης παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία φορείς (έμποροι, εταιρείες κλπ) να μεριμνήσουν για την καταχώρηση του συνόλου των παραδόσεων των προαναφερόμενων προϊόντων, αυστηρά εντός του τεθέντος χρονικού διαστήματος, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή των εν λόγω συνδεδεμένων ενισχύσεων πριν το Πάσχα, όπως έχει προγραμματιστεί.

Συγκεκριμένα το ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι είναι ενεργές οι εφαρμογές καταχώρησης ποσοτήτων για τα συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων του έτους ενίσχυσης 2023.

Ειδικότερα:

 • ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
 • ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΣΠΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Οι εφαρμογές είναι ενεργές για καταχωρήσεις από το απόγευμα της Παρασκευής 05/04/2024 έως και την Κυριακή 14/04/2024.

 • ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ
 • ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ
 • ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ

Οι εφαρμογές είναι ενεργές για καταχωρήσεις από την Δευτέρα 08/04/2024 έως και την Κυριακή 14/04/2024.

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου:  https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/CoupledRegimes/#/login
Παράταση της προθεσμίας καταβολής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς

03/ 04/ 2024

Με πρωτοβουλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη και ύστερα από συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο, αποφασίστηκε να εκδοθεί  Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την παράταση της προθεσμίας καταβολής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς έτους 2023 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2024.

Προϋπόθεση είναι οι ασφαλιζόμενοι αγρότες, που θα ασκήσουν το δικαίωμα της ευεργετικής αυτής διάταξης, να έχουν εξοφλήσει την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά του έτους 2022.
«Τέλος» από το ΣτΕ για την διαμάχη επιτραπέζιων ελιών «Kalamata Olives»

02/ 04/ 2024

Οριστικό τέλος στη διαμάχη για την Ελιά Καλαμών έβαλε το ΣτΕ, με την απόρριψη της αίτησης ακύρωσης, που είχε καταθέσει ο Σύλλογος Υπέρ των Μεσσηνιακών Ελαιοκομικών Προϊόντων ΠΟΠ (ΣΥΜΕΠΟΠ) και «έκρινε πλέον οριστικά, ότι η ονομασία «KALAMATA OLIVES» που έγινε παγκοσμίως γνωστή χάρη στις προσπάθειες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και συνδέεται άρρηκτα με την Ελλάδα, νόμιμα και μόνιμα καταχωρίστηκε ως συνώνυμο της ποικιλίας «ΚΑΛΑΜΩΝ», επισημαίνει η ΠΕΜΕΤΕ.

Το δελτίο τύπου της ΠΕΜΕΤΕ σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για την ονομασία «Kalamata Olives», αναφέρει τα παρακάτω:

Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς και την χώρα, καθώς αποτελεί ημέρα δικαίωσης για χιλιάδες Έλληνες ελαιοπαραγωγούς και μεταποιητικές – τυποποιητικές – εξαγωγικές επιχειρήσεις του προϊόντος της χώρας.

Με αυξημένη 7μελή σύνθεση του Δ’ Τμήματος και Πρόεδρο την κα Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και Εισηγήτρια την κα Κωνσταντίνα Κονιδιτσώτου, το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε το 98% των ελαιοπαραγωγών που καλλιεργούν την επιτραπέζια ποικιλία ελιάς «ΚΑΛΑΜΩΝ / ΚΑΛΑΜΑΤΑ» και το σύνολο των μεταποιητικών τυποποιητικών-εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας που εξάγουν με την ονομασία «KALAMATA OLIVES» από τις αρχές του 20ου αιώνα, με εξαγωγές που η αξία τους ξεπερνά τα € 250 εκατ. ετησίως.

Σήμερα το ƩτΕ έκρινε πλέον οριστικά, ότι η ονομασία «KALAMATA OLIVES» που έγινε παγκοσμίως γνωστή χάρη στις προσπάθειες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και συνδέεται άρρηκτα με την Ελλάδα, νόμιμα και μόνιμα καταχωρίστηκε ως συνώνυμο της ποικιλίας «ΚΑΛΑΜΩΝ».

Η Απόφαση του ΣτΕ έβαλε οριστικά τέλος σε μια εποχή καταπάτησης κάθε έννοιας σεβασμού του εισοδήματος των Ελλήνων παραγωγών επιτραπέζιων ελιών «ΚΑΛΑΜΩΝ/ΚΑΛΑΜΑΤΑ/KALAMATA», αβεβαιότητας, συκοφαντίας, διασυρμού και σε πολλές περιπτώσεις βιωσιμότητας των Ελληνικών μεταποιητικών, τυποποιητικών, εξαγωγικών επιχειρήσεων και τέλος της ίδιας της χώρας, καθώς κινδύνευαν οι εξαγωγές του προϊόντος (€ 250 εκατ ετησίως).

Οι ελληνικές ελιές με την ονομασία «KALAMATA», μετά από “παρεμβάσεις”, αποσύρθηκαν/εκτοπίστηκαν από τα ράφια των Supermarkets (S/Ms) της Ιταλίας, Ʃλοβενίας, Γερμανίας κ.α. προς όφελος ελιών τρίτων χωρών που αντικατέστησαν στα ράφια τις ελληνικές. Για πολλά χρόνια στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν ανυπέρβλητα προβλήματα επειδή κάποιες ΔΑΟΚ μετά από υποδείξεις υπηρεσιών και Οργανισμών του ΥπΑΑΤ συστηματικά δημιουργούσαν εμπόδια στις εξαγωγές ελιών ποικιλίας Καλαμών (Kalamata olives).

Μετά από 20 και πλέον χρόνια υπομονής και προσπαθειών των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, έχοντας εξαντλήσει κάθε προσπάθεια διάσωσης των εξαγωγών του προϊόντος απέναντι σε τοπικιστικές εμμονές, με τις Αποφάσεις “Απόστολου” το 2018 και “Γεωργαντά” το 2022, δόθηκε από το ΣτΕ η δίκαιη λύση που επιτρέπει την παράλληλη κυκλοφορία της ονομασίας «ΚΑΛΑΜΑΤΑ/KALAMATA» (85.000 τον. μέσο όρο ετησίως) και της ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»/PDO “ELIA KALAMATAS” (277 τον. μέσο όρο ετησίως).

Η Απόφαση του ΣτΕ ομαλοποιεί και καθησυχάζει την εξαγωγική δραστηριότητα του προϊόντος (Kalamata olives) και παράλληλα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη απορρόφηση του προϊόντος από τα χέρια των ελαιοπαραγωγών της ποικιλίας, χωρίς να εμποδίζει ούτε κατ’ ελάχιστο την παραγωγή, παρασκευή και εµπορία του προϊόντος ΠΟΠ. Δημιουργούνται πλέον οι συνθήκες ώστε να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για την εθνική θωράκιση του προϊόντος.

Εκφράζουμε δημόσια τις θερμές ευχαριστίες μας στον πρώην Υπουργό ΑΑΤ κ. Γ. Γεωργαντά για την άμεση ανταπόκριση του και επίλυση του τεράστιου αυτού εθνικού θέματος που ταλάνιζε τον κλάδο.

Ευχαριστούμε την δικηγόρο της ΠΕΜΕΤΕ κα Νίκη-Λίνα Αγγελοπούλου που πίστεψε και στάθηκε δίπλα μας από την αρχή στην εθνική αυτή προσπάθεια και πάλεψε με ζήλο ακόμα και με προσωπικό κόστος.

Εκφράζουμε επίσης τις θερμές ευχαριστίες μας για την συμβολή τους στην δίκαιη αυτή Απόφαση:

✓ Στον Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας, κ. Ν. Φαρμάκη,

✓ Στους Δήμους Αγρινίου, Καμένων Βούρλων, Λοκρών, Μεσολογγίου και Στυλίδας,

✓ Στους Προέδρους των Επιμελητηρίων, Αιτωλοακαρνανίας κ. Πάνο Τσιχριτζή, Λακωνίας κ. Γιάννη Παναρίτη και Φθιώτιδας κ. Θανάση Κυρίτση,

✓ Στον Πρόεδρο της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ κ. Γιώργο Ντούτσια και το Δ.Σ. της Οργάνωσης , Α . Ε . Σ . Στυλίδας , Α . Σ . “ Αρχαία Ωλένεια Αιτωλοακαρνανίας”, Α.Σ. Γερακίου Λακωνίας και Α.Σ. “Αγ.Μάμμα Χαλκιδικής”,

✓ Ιδιαίτερη και ξεχωριστή αναφορά στην Τεχνική μας Oμάδα, τους κ.κ. Δημήτρη Τσίνα και Γεράσιμο Αναστασίου της “ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”,

✓ Στα μέλη μας που προσέφυγαν στο ΣτΕ υπέρ της “Απόφασης Γεωργαντά” και στους συνεργαζόμενους δικηγόρους τους κ . κ . Καθηγητή Σπ. Βλαχόπουλο, Ξ. Παπαρρηγόπουλο, Αχ. Παπουτσάκη και Σ. Αναγνωστάκου,

✓ Στις επιχειρήσεις και φορείς των Π.Ε. που έστειλαν επιστολές υποστηρίζοντας την παράλληλη κυκλοφορία της ποικιλίας από το 2017. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τις επιχειρήσεις της Π.Ε. Μεσσηνίας,

✓ Στα τρία κόμματα του δημοκρατικού τόξου (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) που στήριξαν την εθνική λύση που έδωσε η “Απόφαση Γεωργαντά”,

✓ Όλους τους Υπουργούς και βουλευτές από τις Π . Ε . Αιτωλοακαρνανίας, Εύβοιας, Λακωνίας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

✓ Σε όλα τα μέλη μας, ακόμα και από τις περιοχές που δεν καλλιεργείται η ποικιλία, για την εμπιστοσύνη και την συμβολή τους στην κοινή μας προσπάθεια,

✓ Στα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους για την προβολή των θέσεων της ΠΕΜΕΤΕ,

✓ και στις εκατοντάδες ελαιοπαραγωγούς απ’ όλη τη χώρα που επικοινώνησαν με τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΜΕΤΕ εκφράζοντας την αγωνία τους, δίνοντας μας θάρρος και δύναμη για την συνέχιση του δίκαιου αγώνα, ιδιαίτερα από τις περιοχές που προκλήθηκε έντονος διχασμός, καθώς η παραπληροφόρηση προκάλεσε το δίλημμα “ή το ΠΟΠ, ή η ποικιλία”.

Σε όλους αυτούς λέμε ότι οι προσπάθειες μας για την καλύτερη αξιοποίηση και ανάπτυξη της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς δικαιώνονται με την σημερινή Απόφαση του ΣτΕ.
135 εκ. € στο πρόγραμμα μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων

19/ 03/ 2024

Στόχος της Παρέμβασης Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Καθοριστική σημασία για τη στήριξη των επενδύσεων έχει τόσο η διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στην κοινωνική σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Προτεραιότητα, στην περίπτωση επιχορήγησης δίνεται, μεταξύ των άλλων, σε επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων με σήμανση (Εθνικά και Ενωσιακά Πρότυπα), καθώς και σε επιχειρήσεις που μετέχουν σε σχήματα συμβολαιακής γεωργίας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Παρέμβασης Π3-73-2.3 είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες, καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη).

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης θα κυμαίνεται από 400.001,00 € έως 5.000.000,00 €.

Ένταση στήριξης

 • Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου: 65%
 • Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%
 • Περιφέρεια Αττικής 40%

Η ένταση της στήριξης διαφοροποιείται στις Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους.

Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσεις αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, όπως αυτό θα καθοριστεί στην προκήρυξη, προβλέπεται προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης κατά 10%.

Επιλέξιμοι τομείς

 • Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια) • Γάλα
 • Αυγά
 • Μέλι
 • Ζωοτροφές
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα
 • Οπωροκηπευτικά
 • Οίνος
 • Ξύδι
 • Άνθη
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα εξειδικευθούν στο θεσμικό πλαίσιο ανάλογα με τον τομέα.

Κριτήρια Επιλογής

 • Εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή όπως πλημμύρες και πυρκαγιές
 • Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
 • Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον
 • Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ)
 • Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ)
 • Εξοικονόμηση ύδατος
 • Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου
 • Εξωστρέφεια επιχείρησης
 • Διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης
 • Μέγεθος της επιχείρησης

next page →

 

 


gaia logo