Νέα

Μέχρι 11 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις ΟΣΔΕ για το 2023

06/ 08/ 2023

Μέχρι την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου), σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υποβολή των αιτήσεων μετά την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία και εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, θα έχει τις ακόλουθες κυρώσεις:

α) της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα,

β) της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται/ή αυξάνουν την αξία τους το 2023 στον/την δικαιούχο

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Τρίτη 19/9/2023), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του διαδικτυακά, είτε ο ίδιος, είτε με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στην πλατφόρμα που διατίθεται στο gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 : Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα (Leader Αχαΐας)

14/ 06/ 2023

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014.

 

Υποδράσεις:

19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η υπο-δράση αφορά στον εκσυγχρονισμό (συνοδευόμενος ή μη από επέκταση) υφιστάμενων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα:

 • Βιοτεχνικών μονάδων εκτός του αγροδιατροφικού τομέα
 • Βιοτεχνικών μονάδων του αγροδιατροφικού τομέα (μετά την 1η μεταποίηση
 • Εμπορικών επιχειρήσεων

Προϋπολογισμός υποδράσης: 307.692,31

Ποσοστό ενίσχυσης: 65%

Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως 30/06/2025

19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η υπο-δράση αφορά στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Προϋπολογισμός υποδράσης: 1.300.000,00

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως 30/06/2025

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η υπο-δράση αφορά:

 • την ενίσχυση επενδύσεων για υποδομές διανυκτέρευσης
 • την ενίσχυση επενδύσεων για χώρους εστίασης και αναψυχής
 • την ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου

Προϋπολογισμός υποδράσης: 928.571,43

Ποσοστοό ενίσχυσης: 70%

Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως 30/06/2025

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας
 • Δαπάνες εξοπλισμού (fax, τηλέφωνο, υπολογιστές)
 • Δαπάνες συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Δαπάνες προβολής (όπως ιστοσελίδα)
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 • Αμοιβές προσωπικού

Για τις υποδράσεις 19.2.3.1 και 19.2.3.3 υπάρχουν ειδικές κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλύονται στην 2η Πρόσκληση του υπομέτρου 19.2.

 
Νέα ΚΑΠ και οικολογικά σχήματα

13/ 06/ 2023

Μια από τις αλλαγές που φέρνει η νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2023-2027, είναι η εθελοντική συμμετοχή των παραγωγών στην εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων (eco schemes), τα οποία αποτελούν νέα καινοτόμα προγράμματα που στηρίζουν έμπρακτα  τους αγρότες και συμβάλλουν στον στόχο για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου 2023-2027 αντανακλά πλήρως τους ευρύτερους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της πρωτογενούς παραγωγής μέχρι το έτος 2050. Η επίτευξη του στόχου συνδέεται, μεταξύ άλλων, και με την υιοθέτηση των Οικολογικών Σχημάτων. Τα Οικολογικά Σχήματα συγκεκριμένα παρέχουν κίνητρα και ενισχύσεις στους καλλιεργητές ώστε να υιοθετήσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν, φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές. Μεθόδους καλλιέργειας οι οποίες συμβάλλουν στην μείωση της ρύπανσης που προκαλείται από τη γεωργία και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ενισχύοντας τους γεωργούς ώστε να συμμετάσχουν στα Οικολογικά Σχήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταμείβει τη προστασία και ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων, διασφαλίζοντας το κοινό καλό όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ως είδος ενίσχυσης τα Οικολογικά Σχήματα αποτελούν μια καινοτομία της ΚΑΠ 2023-2027, αφού εφαρμόζονται για πρώτη και οι γεωργοί καλούνται εθελοντικά να λάβουν μέρος σε αυτά. Εφόσον θελήσουν να μετάσχουν, τότε ως επιβράβευση λαμβάνουν την ανάλογη ενίσχυση. Τα Οικολογικά Σχήματα θα εφαρμόζονται κάθε χρόνο σε επιλέξιμες εκτάσεις, οι οποίες θα δηλώνονται στο ΟΣΔΕ. Εκτάσεις στις οποίες πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις των προτύπων Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΓΠΚ). Οι γεωργοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν κάθε χρόνο στο όποιο ή όποια Οικολογικά Σχήματα θα μετάσχουν, ανάλογα με τις καλλιέργειες της εκμετάλλευσης τους.

Οι τύποι των 32 συνολικά οικολογικών προγραμμάτων, σύμφωνα με την ΥΑ 1606/09.06.2023 (ΦΕΚ 3778/09.06.2023), αναφέρονται παρακάτω. Τα οικολογικά σχήματα είναι δυνατόν να συνδυαστούν μεταξύ τους.

31.1-Α  Καλλιέργεια χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου

31.1-Β  Καλλιέργεια προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ειδών και ποικιλιών

31.1-Γ   Καλλιέργεια καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών

31.2-Α  Περιοχές οικολογικής εστίασης

31.2-Β  Περιοχές οικολογικές εστίασης με φυτά ξενιστές

31.3     Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας

31.3-Α  Σπορά του υποορόφου για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) στις μόνιμες καλλιέργειες και δημιουργία ζωνών βιοποικιλότητας στα περιθώρια

31.3-Β  Σπορά του υποορόφου για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) στις μόνιμες καλλιέργειες και δημιουργία ζωνών βιοποικιλότητας στα περιθώρια με φυτά ξενιστές

31.3-Γ   Σπορά του αγροτεμαχίου στις αρόσιμες καλλιέργειες για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή)

31.3-Δ  Σπορά του αγροτεμαχίου στις αρόσιμες καλλιέργειες για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) και με φυτά ξενιστές

31.4     Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία

31.5-Α  Γεωργοδασικά οικοσυστήματα

31.6-Α  Χρήση της ψηφιακής εφαρμογής και σύνταξη Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)

31.6-Β  Συνέχιση εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγγχυσης των λεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

31.6-Γ   Εξαπόλυση ωφέλιμων μακρο-οργανισμών

31.6-Δ  Χρήση εντομοπαθογόνων νηματοδών

31.6-Ε  Μηχανική ζιζανιοκτονία και κάλυψη με φυτικά υλικά εδαφοκάλυψης (mulch)

31.6-ΣΤ Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέματα για οπωρώνες χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση

31.6-Ζ   Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς

31.6-Η  Διαχείριση των υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών

31.6-Θ  Χρήση γεωργίας ακριβείας κατά τους ψεκασμούς

31.6-Ι   Χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης

31.6-ΙΑ Χρήση λιπασμάτων με παρεμποδιστές

31.6-ΙΒ Χρήση προϊόντων ή λιπασμάτων με βιοδιεγέρτες

31.6-ΙΓ  Εφαρμογή εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

31.7-Β  Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους

31.7-Δ  Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου

31.8     Διατήρηση και βελτίωση καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες

31.9     Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

31.10    Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας

31.10-Α Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας (αμπελώνες)

31.10-Β Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας (ελαιώνες)
Δικαιούχοι βιολογικών για το έτος 2023

12/ 06/ 2023

Με την υπ’ αρίθμ. 1545/179036 /9.6.2023 ΥΑ καθορίζονται τα πλαίσια ενίσχυσης των αγροτών που θα επιλέξουν μέσω της ΕΑΕ 2023 το οικολογικό σχήμα της διατήρησης βιολογικής γεωργίας. Δικαιούχοι θα είναι όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια ή εκτροφή και κατά την οριστική υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης διαθέτουν αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018.

Το ύψος της ενίσχυσης με αναλογία ευρώ / στρέμμα έχει ως εξής:

ΜΚ1-31.9-1 Ελιά 50,50

ΜΚ1-31.9-2 Σταφίδα 63,60

ΜΚ1-31.9-3 Μηλοειδή 53,20

ΜΚ1-31.9-4 Πυρηνόκαρπα 94,10

ΜΚ1-31.9-5 Επιτραπέζια σταφύλια 144,0

ΜΚ1-31.9-6 Εσπεριδοειδή 33,40

ΜΚ1-31.9-7 Οινοποιήσιμα Σταφύλια 65,70

ΜΚ1-31.9-8 Ροδιά 112,0

ΜΚ1-31.9-9 Ακτινίδιο 87,0

ΜΚ1-31.9-10 Συκιά 101,5

ΜΚ1-31.9-11 Μικρόκαρπες/Δάσους 94,0

ΜΚ1-31.9-12 Αβοκάντο 105,0

ΜΚ1-31.9-13 Ακρόδρυα 61,60

ΜΚ1-31.9-14 Φραγκόσυκα 126,60

ΜΚ1-31.9 15 Βρώσιμος Αραβόσιτος 54,40

ΜΚ1-31.9-16 κτηνοτροφικός Αραβόσιτος 64,40

ΜΚ1-31.9-17 Μηδική, Τριφύλλι 57,40

ΜΚ1-31.9-18 Χειμερινά σιτηρά 12,0

ΜΚ1-31.9-19 Βαμβάκι 51,60

ΜΚ1-31.9-20 Καπνός 66,0

ΜΚ1-31.9-21 Ρύζι 44,60

ΜΚ1-31.9-22 Λοιπές αροτραίες (Λινάρι, Ελαιοκραμβη, Ηλίανθος, Κιν όα, Καμελία, Χία) 49,30

ΜΚ1-31.9-23 Αρωματικά Φυτά 129,50

ΜΚ1-31.9-24 Όσπρια 49,10

ΜΚ1-31.9-25 Κτηνοτροφικά ψυχανθή 49,10

ΜΚ1-31.9-26 Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα/ Κολοκυνθοειδή 63,50

ΜΚ1-31.9-27 Τομάτα/Μελιτζάνα/Πιπεριά 114,0

 

Κτηνοτροφία (ευρώ/ΜΖΚ/Εκτάριο βοσκότοπου)

ΜΚ1-31.9-28 Αιγοπρόβατα 24,70

ΜΚ1-31.9-29 Βοοειδή Κρεατοπαραγωγικής – Μικτήςκατεύθυνσης 28,0

ΜΚ1-31.9-30 Βοοειδή Γαλακτοπαραγωγής 34,70

Η ένταξη των εν λόγω αγροτεμάχιων στο νέο “πρασίνισμα” τεκμηριώνεται  από ενεργή σύμβαση του παραγωγού με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), καθώς και από πιστοποιητικό, το οποίο έχει εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση του συστήματος traces από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης.

Τέλος, αγροτεμάχια τα οποία ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες θα παραμένουν εκτός δυνατότητας επιλογής του συγκεκριμένου οικολογικού σχήματος:

α) για λόγους συμβατότητας, αγροτεμάχια στα οποία έχει συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη οικολογική παρέμβαση του άρθρου 31 (ήτοι, οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σχήμα)

β) προς αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, αγροτεμάχια επιλέξιμα οποιασδήποτε δράσης του Μέτρου 11 «βιολογική γεωργία» και των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του Μέτρου 10 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του ΠΑΑ 2014-2022 εφόσον τα αγροτεμάχια περιλαμβάνονται σε ενεργά Τεχνικά Δελτία των παραπάνω Μέτρων κατά το έτος της αίτησης, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες ασυμβατότητας, όπως αυτοί ορίζονται σε σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προσδιορίζεται ότι οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 θα εξακολουθούν να δηλώνουν μέσω της ΕΑΕ τα αγροτεμάχια τους ως βιολογικά (είτε σε διατήρηση είτε σε μετατροπή) με την πληρωμή τους, ωστόσο να εξακολουθεί να γίνεται μέσω του Μέτρου 11 και όχι μέσω του οικολογικού σχήματος

γ) αγροτεμάχια της παρέμβασης Π3-70-2.1 – Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεο-εισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας.
Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

12/ 06/ 2023

Μέχρι την 12 Ιουλίου 2023 θα παραμείνει ανοιχτή η πρόσκληση για το πρόγραμμα Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ποσοστό χρηματοδότησης: έως 55%

Κατώτατος προϋπολογισμός: 500.000,00 €

Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες

Δικαιούχοι

 • Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.)
 • Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.)
 • Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ)
 • Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Ανώνυμες Εταιρίες, των οποίων η πλειοψηφία των μετόχων ανήκει σε Συνεταιρισμούς
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, με συμβολαιακή γεωργία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, με βαθμό καθετοποίησης τουλάχιστον 40%
 • Εταιρίες του εμπορικού δικαίου, με βαθμό καθετοποίησης τουλάχιστον 40%
 • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την απόφαση ένταξης

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Αγορά γης, κατασκευή & εκσυγχρονισμός ακινήτων
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Οχήματα για μεταφορά Α’ υλών και προϊόντων
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχείρηση που έχει κλείσει (πχ. κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός)
 • Εξοπλισμό μηχανοργάνωσης (τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, Η/Υ, συστήματα ασφαλείας, φωτοτυπικά κ.α)
 • Δαπάνες διασφάλισης προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία
 • Άυλες δαπάνες για απόκτηση λογισμικών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCP, IFS, GLOBALG.A.P.)
 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος
 • Ενισχύσεις για την προώθηση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

 

Προϋποθέσεις

Πράσινη μετάβαση

Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από αυτές που παρατίθενται στη συνέχεια και περιγράφονται στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη:

α) Επεξεργασία βιολογικών Α’ υλών ή Α’ υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

β) Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τα ελάχιστα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο.

γ) Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

δ) Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.

ε) Επενδύσεις σε ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ από ηλιακή ενέργεια.

στ) Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.

ζ) Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.

 

Επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση σε επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων και διαδικασιών και περιγράφονται στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη. Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις σε σύγχρονα συστήματα τηλε-ελέγχου και καταγραφής/παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023

18/ 05/ 2023

Σας ενημερώνουμε ότι από 17 Μάϊου ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης κωδικού για την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του κωδικού καθώς και για ενημέρωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023 -2027 μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-9925760.
Πρόγραμμα Σχεδίων Βελτίωσης

17/ 03/ 2023

Σχέδια Βελτίωσης

Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

 

Περίοδος υποβολής: 15/03/2023 έως 30/06/2023

Προϋπολογισμός: έως 150.000 € ή έως 250.000 € στις περιπτώσεις όπου η τυπική απόδοση ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού

Ένταση ενίσχυσης: 40% – 80%

Διάρκεια υλοποίησης: έως 15/10/2025

Δικαιούχοι: Φυσικά & νομικά πρόσωπα

Δημόσια Δαπάνη: 180.000.000 €

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Φυσικών Προσώπων

 • Ηλικία 18 – 63 ετών
 • Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2022 με πρωτόκολλο έως 08/08/2022
 • Φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα
 • Όχι συνταξιούχοι (με εξαίρεση συντάξεις λόγω αναπηρίας)
 • Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες (εξαιρούνται οι δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.1 – Νέοι Γεωργοί)

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Νομικών Προσώπων

 • Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2022 με πρωτόκολλο έως 08/08/2022
 • Φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα
 • Διάρκεια καταστατικού τουλάχιστον έως 31/12/2033
 • Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας εν ισχύ
 • Κύρια δραστηριότητα η άσκηση γεωργίας ή τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

 • Τυπική απόδοση γεωργικής εκμετάλλευσης ≥ 12.000,00€ ή ≥ 8.000,00€ για νησιά πλην Κρήτης & Εύβοιας και μελισσοκόμων με τουλάχιστον 109 κυψέλες
 • Τήρηση των κοινοτικών προτύπων για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (προστασία του περιβάλλοντος, δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών, καλή διαβίωση των ζώων ασφάλεια στο χώρο εργασίας) όπου απαιτείται (εξαιρούνται για 24 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης οι Νέοι Γεωργοί)
 • Συστεγαζόμενες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις: ύπαρξη παγίων στοιχείων καταγεγραμμένων και οριοθετημένων με λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Επενδύσεων

 • Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά γης
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών
 • Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών
 • Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό)
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ
 • Γενικές Δαπάνες (υπηρεσίες συμβούλου, σύνταξη μελέτης, αδειοδοτήσεις)Ανακοίνωση σχετικά με τη απόδειξη νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων που θα δηλωθούν από τους παραγωγούς στο ΟΣΔΕ 2023 –Μισθωτήρια, Α.Τ.ΑΚ και ΚΑΕΚ (Kτηματολόγιο)

10/ 02/ 2023

Έπειτα από ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζονται τα κάτωθι σχετικά με τα μισθωτήρια για την σωστή προετοιμασία των αγροτών.

Α. Μισθωτήρια αγροτεμαχίων

1. Όλα τα μισθωτήρια αγροτεμαχίων που αφορούν εκτάσεις ανά αγροτεμάχιο πάνω από 40 στρέμματα ή με αντικείμενο μισθίου από 960 ευρώ και πάνω  θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

2. Χειρόγραφα μισθωτήρια που αφορούν περιπτώσεις εκτός των περιπτώσεων 1 γίνονται αποδεκτά  στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ΚΑΕΚ και του Α.Τ.ΑΚ ανά περίπτωση.

3.Εξακολουθούν να ισχύουν οποιασδήποτε κατηγορίας πολυετή χειρόγραφα μισθωτήρια αγροτεμαχίων τα οποία έχουν υποβληθεί παλαιότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται σε ισχύ το 2023.

Β. Αναγραφή – ΚΑΕΚ : Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου

1. Για τις περιοχές που υπάρχει λειτουργούν κτηματολόγιο θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ) στην Αίτηση ΑΕΕ 2023

2. Στις περιοχές που είναι υπό ανάρτηση ή κατάρτιση  όμοια θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ)

Γ. Αναγραφή Α.Τ.ΑΚ : Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου

1.   Ο έλεγχος της χρήσης  του ΑΤΑΚ – συνεχίζεται να είναι ένα στοιχείο απλοποιημένου  ελέγχου της νόμιμης κατοχής.

2. Θα γίνονται δεκτά αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 2.1 Για αγροτεμάχια στα οποία αναγράφεται ο ΚΑΕΚ,

 2.2 Για αγροτεμάχια μέχρι 40 στρέμματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το ΑΤΑΚ, ο μισθωτής καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους μη διαθεσιμότητας(π.χ. μη ολοκλήρωση αποδοχής κληρονομιάς, κάτοικος εξωτερικού κλπ).  Δεν θα γίνονται δεκτά νέα αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ σε αυτή την κατηγορία εάν δηλώνονται, το 2023, για πρώτη φορά στο ΟΣΔΕ.

Με  συνεργασία ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ μέσω Web Services απλοποιείται ο τρόπος ελέγχου για  να μην είναι γραφειοκρατικός και πολύπλοκος και να δημιουργεί προβλήματα στην καταβολή των ενισχύσεων σε παραγωγούς που έχουν στην διάθεσή τους τις καλλιεργούμενες εκτάσεις.  Σε περιπτώσεις εντοπισμού δημιουργίας τεχνητών συνθηκών λήψης ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβαίνει σε περαιτέρω αξιολόγηση των διαθέσιμων  πληροφοριών εγγράφων.

Δ. Δημόσιες εκτάσεις

Οι δημόσιες εκτάσεις θα υπάρχουν στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ (LPIS) ώστε να το γνωρίζουν οι παραγωγοί κατά την ψηφιοποίηση, ότι οι εκτάσεις αυτές ανήκουν στο Δημόσιο και να αποφεύγονται τα λάθη.
Μέτρο 2.1 Παροχή Γεωργικών Συμβουλών

20/ 07/ 2022Πράσινος Αγροτουρισμός

06/ 06/ 2022

Με ποσοστά ενισχύσεων έως 50% για την δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων σε συνδυασμό με την προώθηση της τοπικής γαστρονομίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το πρόγραμμα του Πράσινου Αγροτουρισμού, του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας 2022-2025.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η περίοδος από 5/7 έως 30/09/2022.

 

Βασικά στοιχεία προγράμματος:
1) Δημόσια ενίσχυση: 49.006.000,00 €
2) Δικαιούχοι: όλα τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε ΜΜΕ ή μεγάλες επιχειρήσεις
3) Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα που ανήκουν
4) Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 500.000,00 €
5) Επιλέξιμες δαπάνες: κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, οχήματα εντός του χώρου της μονάδας, αγορά – μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, εξοπλισμός μηχανοργάνωσης, δαπάνες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, άυλες δαπάνες αγοράς λογισμικού, άυλα στοιχεία ενεργητικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
6) Κριτήρια επιλεξιμότητας: ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου, νόμιμη σύσταση δικαιούχου, πράσινη μετάβαση, υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού, βιωσιμότητα επένδυσης


next page →

 

 


gaia logo