Νέα

Παράταση για τις υποβολές προτάσεων στα προγράμματα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων ΜΜΕ»

16/ 02/ 2024

Σύμφωνα με τις δύο νέες τροποποιήσεις των προσκλήσεων των δράσεων «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027, αλλάζει η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα οι καταχωρήσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 22/03/2024 και ώρα 15:00.
Πρόσκληση «Ίδρυση επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε Δυτική Μακεδονία & Μεγαλόπολη»

22/ 01/ 2024

Η Δράση στοχεύει στην ίδρυση επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων. Αφορά τις περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δήμου Μεγαλόπολης, Δήμου Οιχαλίας, Δήμου Γορτυνίας και Δήμου Τριπόλεως.

 

Προϋπολογισμός Δράσης: 20.000.000,00 €

Προϋπολογισμός Πρότασης: Από 20.000 € έως 100.000 €

 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 70% του προϋπολογισμού

 

Ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών: από 18/01/2024

Ηλεκτρονική Υποβολή: 08/02/2024 – 08/04/2024

Διάρκεια υλοποίησης: έως 12 μήνες από την απόφαση ένταξης

 

Κατηγορίες δικαιούχων

 • Υπό σύσταση επιχειρήσεις: θα υποβάλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Νέες επιχειρήσεις: έχουν κάνει έναρξη εργασιών και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, δηλαδή έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 01/01/2021 κι έπειτα.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των επιλέξιμων περιοχών
 • Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά διαθέσιμων κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού προϋπολογισμού
 • Τουλάχιστον το 30% του συνολικού προϋπολογισμού να περιέχει δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Νεοσύστατες να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
 • Αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης κατά 1 ΕΜΕ και διατήρηση της αύξησης αυτής για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα
 • Κτίρια εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Δαπάνες Παροχής υπηρεσιών (συμβουλευτική υποστήριξη, δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας)
 • Δαπάνες λογισμικού
 • Έμμεσες δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων δαπανών)

 
Πρόσκληση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

19/ 12/ 2023

Η Δράση αφορά υπό ίδρυση και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού.

 

Προϋπολογισμός Δράσης: 160.000.000,00 €

Προϋπολογισμός Πρότασης: Από 80.000 € έως 400.000 €

 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 45% το οποίο προσαυξάνεται:

 • 10% σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
 • 5% τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

Κατηγορίες δικαιούχων:

 • Υπό ίδρυση επιχειρήσεις: Θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης
 • Νεοσύστατες επιχειρήσεις: Δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Βασικές Προϋποθέσεις

 • Αποδεικτικά ιδιωτικής συμμετοχής (τουλάχιστον σε ποσοστό 60%)
 • Είτε υπό ίδρυση, είτε νεοσύστατες να ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
 • Αποδεικτικά δικαιωμάτων χρήσης επί του ακινήτου
 • Εγκεκριμένη άδεια δόμησης στην περίπτωση κτιριακών
 • Θα δραστηριοποιήθουν (υπό ίδρυση) ή δραστηριοποιούνται (νεοσύστατες) στους επιλέξιμους ΚΑΔ

Στην περίπτωση τουριστικού καταλύματος, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

 • Ξενοδοχεία
 • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
 • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
 • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων και άνω)

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MH.T.E (Αριθμός Μητρώου Επιχείρησης).

 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
 • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
 • Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

 

Διάρκεια Υλοποίησης έως 24 μήνες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29/02/2024
Πρόσκληση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

19/ 12/ 2023

Η Δράση αφορά υπό ίδρυση και νεοσύστατες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

 

Προϋπολογισμός Δράσης: 190.000.000,00 €

Προϋπολογισμός Πρότασης: Από 30.000 € έως 400.000 €

 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 45% το οποίο προσαυξάνεται:

 • 10% σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
 • 5% τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυση

 

Κατηγορίες δικαιούχων:

 • Υπό ίδρυση επιχειρήσεις: Θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης
 • Νεοσύστατες επιχειρήσεις: Δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Λογισμικό
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Δαπάνες Προβολής, Προώθηση και Δικτύωσης
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

 

Βασικές Προϋποθέσεις

 • Αποδεικτικά ιδιωτικής συμμετοχής (τουλάχιστον σε ποσοστό 60%)
 • Αποδεικτικά δικαιωμάτων χρήσης επί του ακινήτου
 • Εγκεκριμένη άδεια δόμησης στην περίπτωση κτιριακών
 • Είτε υπό ίδρυση, είτε νεοσύστατες να ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
 • Θα δραστηριοποιήθουν (υπό ίδρυση) ή δραστηριοποιούνται (νεοσύστατες) στους επιλέξιμους ΚΑΔ

 

Διάρκεια Υλοποίησης έως 24 μήνες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29/02/2024

 

 
Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης για την Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας

19/ 12/ 2023
Παρέμβαση Π3 – 75.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»
1η πρόσκληση – Προδημοσίευση
Ποσό ενίσχυσης: 30.000,00 € – 42.500,00 €
Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη από την απόφαση ένταξης
Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις: έως 4 έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου

 

Στόχος

Η προσέκλυση και διατήρηση νέων στον γεωργικό τομέα, η διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές, καθώς και η προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της συμμετοχής των γυναικών στην γεωργία.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας Υποψηφίου

 • Ηλικίας από 18 έως και 40 ετών
 • Μόνιμος κάτοικος των περιοχών εφαρμογής του μέτρου
 • Να έχει εγγραφεί στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, έως και 18 μήνες πριν της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης
 • Να υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2024
 • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτος ΕΠΑΛ ή Λυκείου, ή τουλάχιστον απόφοιτος Γυμνασίου με 150 ώρες εκπαίδευσης γεωτεχνικής κατεύθυνσης
 • Να μην έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα (να μην υπάρχει ασφάλιση ΕΦΚΑ-ΟΓΑ και αγροτικό εισόδημα > 50%) τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία της εγγραφής του στο μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)
 • Κατά τα έτη 2019 – 2022 να μην έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ που να υπερβαίνει τις τυπικές αποδόσεις των 12.000,00 € για την ηπειρωτική χώρα, τα 10.000€ για τα νησιά (πλην Κρήτης και Εύβοιας).
 • Να μην έχει μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση, εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο.
 • Να μην έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών
 • Εάν έχει τη φοιτητική ιδιότητα να έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
 • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις έως τις 31/12/2025 ή να έχει απαλλαγεί από αυτές.

 

Σε περίπτωση οικογενειακής εκμετάλλευσης:

Να μην υπάρχει σύζυγος που:

 • Έχει υποβάλει ΕΑΕ το έτος 2024 που υπερβαίνει τα 1.000,00 € τυπική απόδοση ή/και
 • Τα έτη 2022 ή/και 2023 έχει υποβάλλει ΕΑΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 16.000,00 € στην ηπειρωτική χώρα και τα 13.000,00 € στα νησιά (πλην Κρήτης, Εύβοιας)
 • Είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα (εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας)

 

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας Γεωργικής Εκμετάλλευσης

 • Να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου
 • Η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης να υπερβαίνει τα 12.000,00 € για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια ή τα 10.000,00 € για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων ή τα 8.000,00 € για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων
 • Στον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης προσμετράτε το εξής:

Α) από τα 12.000,00 € για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, τα 10.000,00 € πρέπει να προέρχονται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.

Β) από τα 10.000,00 € για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων, τα 8.300,00 € πρέπει να προέρχονται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.

Γ) από τα 8.000,00 € για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων, τα 6.700,00 € πρέπει να προέρχονται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.

 
Διαβούλευση προγράμματος Π3-75.1 “Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας”

06/ 11/ 2023
 • Σε δημόσια διαβούλευση ως την Τετάρτη (15/11/2023) το πρόγραμμα για την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας.
 • Ποσό στήριξης από 30.000 € έως 42.500 €.
 • Έτος αναφοράς ορίζεται το έτος 2024 (ΕΑΕ 2024)

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων:

 • Έχει ενηλικιωθεί και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του/της.
 • Νόμιμος κάτοχος οικονομικά αυτόνομης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (ιδιόκτητο ζωικό κεφάλαιο) και είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνος για την κανονική λειτουργία της.
 • Να εγγραφεί στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα έως και 18 μήνες πριν της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
 • Παραδεκτή υποβολή ΕΑΕ για το 2024
 • Να μην έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα (να μην υπάρχει ασφάλιση ΕΦΚΑ-ΟΓΑ και αγροτικό εισόδημα > 50%) τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης
 • Κατά τα έτη 2019 έως 2022 να μην έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με μέσο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.
 • Να διακόψει (εάν έχει) εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη εφόσον κριθεί επιλέξιμος
 • Να μην έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών
 • Σε περίπτωση οικογενειακής εκμετάλλευσης να μην υπάρχει σύζυγος που

α) έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2024 ή

β) τα έτη 2022 ή/και 2023 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή

γ) είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης ή διασταυρωτικού ελέγχου του ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.

 • Να μην είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή
 • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις έως και 9 μήνες μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης στήριξης ή να έχει απαλλαγεί από αυτές.

 Επιλεξιμότητα γεωργικής εκμετάλλευσης:

Επιλέξιμες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση μεγαλύτερη ή ίση των:

 • Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια
 • Δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας
 • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και η τελική μορφοποίηση του προγράμματος αναμένονται με την προδημοσίευσή του.
Μέχρι 18/10/2023 η προσθαφαίρεση οικολογικών σχημάτων στην δήλωση ΟΣΔΕ

13/ 10/ 2023

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης από 9/10/2023 εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

Από τη Δευτέρα 9/10/2023 και για τις επόμενες μέρες ισχύουν τα ακόλουθα:

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ  ενημερώνει τους χρήστες της ΕΑΕ 2023 ότι:

 • Ολοκληρώνεται σήμερα 6/10/2023 η διαδικασία υποβολής παραδεκτών αιτήσεων
 • Δεν θα υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας αιτήσεων για το διάστημα 7-8/10/2023

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (MONITORING)

Οι γεωργοί εφόσον ενημερωθούν από σχετική εφαρμογή εντός της ΕΑΕ 2023 αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου με παρακολούθηση εκτάσεων (MONITORING – AMS), θα μπορούν να προβαίνουν για όλα τα αγροτεμάχιά τους, ανεξαρτήτως σήμανσης που έλαβαν (πράσινα, κόκκινα), στις εξής αλλαγές:

α. αλλαγή της θέσης υφιστάμενου αγροτεμαχίου

β. τροποποίηση της γεωμετρίας υφιστάμενου αγροτεμαχίου

γ. κατάτμηση αγροτεμαχίου (π.χ. ένα υφιστάμενο αγροτεμάχιο να “σπάσει” σε δυο)

δ. διαγραφή αγροτεμαχίου

ε. αφαίρεση αιτήματος ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

στ. αφαίρεση αιτήματος συνδεδεμένης ενίσχυσης

Δεν επιτρέπεται η προσθήκη, εκ νέου, αγροτεμαχίου που δεν αφορά το ανωτέρω σημείο (γ).

Συστήνεται ωστόσο οι παραγωγοί ή οι χρήστες της ΕΑΕ 2023 να μην προβαίνουν σε αλλαγές για τα αγροτεμάχια που έλαβαν “πράσινη” σήμανση.

Εφόσον γνωστοποιηθεί στον γεωργό ότι περιλαμβάνεται σε δείγμα επιτόπιου ελέγχου που αφορά σε εκτάσεις (πλην εκείνης του βάμβακος, αραβοσίτου και ρυζιού), δεν θα επιτρέπεται καμία από τις παραπάνω αλλαγές.

2. Οικολογικά Σχήματα

Επιτρέπεται η προσθαφαίρεση οικολογικών σχημάτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις (μέχρι 18.10.2023).

3. Συνδεδεμένα καθεστώτα

Επιτρέπεται η προσθαφαίρεση συνδεδεμένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μέχρι 15.10.2023)

Επίσης επιτρέπονται

 • Οι αλλαγές ποικιλίας (μέχρι 18.10.2023)
 • Η ένταξη σε ομάδα παραγωγών ή/και σε αγροτικό συνεταιρισμό (μέχρι 18.10.20223)

Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Για τις  μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων 2023 σας ενημερώνουμε τα εξής:

Ο μεταβιβαστής κάνει αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν χρειάζεται να επισυνάψει παραστατικά παρά μόνο αν ενημερωθεί ότι είναι σε δείγμα ελέγχου, η αίτηση οριστικοποιείται και παίρνει πρωτόκολλο ενώ στη συνέχεια ο αποδέκτης μέσω του gov.gr (eae2023.opekepe.gov.gr)  κάνει την αποδοχή προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μεταβίβαση.

Υπάρχει μια περιοδική ενημέρωση του gov.gr (υφίσταται υστέρηση στους χρόνους ενημέρωσης μεταξύ καταχώρησης και εμφάνισης) και θα πρέπει να ελέγχεται καθημερινά από τους ενδιαφερόμενους.

Η υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων και η αποδοχή αυτών θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 20/10/2023.
Μέχρι 11 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις ΟΣΔΕ για το 2023

06/ 08/ 2023

Μέχρι την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου), σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υποβολή των αιτήσεων μετά την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία και εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, θα έχει τις ακόλουθες κυρώσεις:

α) της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα,

β) της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται/ή αυξάνουν την αξία τους το 2023 στον/την δικαιούχο

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Τρίτη 19/9/2023), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του διαδικτυακά, είτε ο ίδιος, είτε με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στην πλατφόρμα που διατίθεται στο gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 : Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα (Leader Αχαΐας)

14/ 06/ 2023

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014.

 

Υποδράσεις:

19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η υπο-δράση αφορά στον εκσυγχρονισμό (συνοδευόμενος ή μη από επέκταση) υφιστάμενων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα:

 • Βιοτεχνικών μονάδων εκτός του αγροδιατροφικού τομέα
 • Βιοτεχνικών μονάδων του αγροδιατροφικού τομέα (μετά την 1η μεταποίηση
 • Εμπορικών επιχειρήσεων

Προϋπολογισμός υποδράσης: 307.692,31

Ποσοστό ενίσχυσης: 65%

Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως 30/06/2025

19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η υπο-δράση αφορά στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Προϋπολογισμός υποδράσης: 1.300.000,00

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως 30/06/2025

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η υπο-δράση αφορά:

 • την ενίσχυση επενδύσεων για υποδομές διανυκτέρευσης
 • την ενίσχυση επενδύσεων για χώρους εστίασης και αναψυχής
 • την ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου

Προϋπολογισμός υποδράσης: 928.571,43

Ποσοστοό ενίσχυσης: 70%

Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως 30/06/2025

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας
 • Δαπάνες εξοπλισμού (fax, τηλέφωνο, υπολογιστές)
 • Δαπάνες συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Δαπάνες προβολής (όπως ιστοσελίδα)
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 • Αμοιβές προσωπικού

Για τις υποδράσεις 19.2.3.1 και 19.2.3.3 υπάρχουν ειδικές κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλύονται στην 2η Πρόσκληση του υπομέτρου 19.2.

 
Νέα ΚΑΠ και οικολογικά σχήματα

13/ 06/ 2023

Μια από τις αλλαγές που φέρνει η νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2023-2027, είναι η εθελοντική συμμετοχή των παραγωγών στην εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων (eco schemes), τα οποία αποτελούν νέα καινοτόμα προγράμματα που στηρίζουν έμπρακτα  τους αγρότες και συμβάλλουν στον στόχο για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου 2023-2027 αντανακλά πλήρως τους ευρύτερους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της πρωτογενούς παραγωγής μέχρι το έτος 2050. Η επίτευξη του στόχου συνδέεται, μεταξύ άλλων, και με την υιοθέτηση των Οικολογικών Σχημάτων. Τα Οικολογικά Σχήματα συγκεκριμένα παρέχουν κίνητρα και ενισχύσεις στους καλλιεργητές ώστε να υιοθετήσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν, φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές. Μεθόδους καλλιέργειας οι οποίες συμβάλλουν στην μείωση της ρύπανσης που προκαλείται από τη γεωργία και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ενισχύοντας τους γεωργούς ώστε να συμμετάσχουν στα Οικολογικά Σχήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταμείβει τη προστασία και ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων, διασφαλίζοντας το κοινό καλό όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ως είδος ενίσχυσης τα Οικολογικά Σχήματα αποτελούν μια καινοτομία της ΚΑΠ 2023-2027, αφού εφαρμόζονται για πρώτη και οι γεωργοί καλούνται εθελοντικά να λάβουν μέρος σε αυτά. Εφόσον θελήσουν να μετάσχουν, τότε ως επιβράβευση λαμβάνουν την ανάλογη ενίσχυση. Τα Οικολογικά Σχήματα θα εφαρμόζονται κάθε χρόνο σε επιλέξιμες εκτάσεις, οι οποίες θα δηλώνονται στο ΟΣΔΕ. Εκτάσεις στις οποίες πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις των προτύπων Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΓΠΚ). Οι γεωργοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν κάθε χρόνο στο όποιο ή όποια Οικολογικά Σχήματα θα μετάσχουν, ανάλογα με τις καλλιέργειες της εκμετάλλευσης τους.

Οι τύποι των 32 συνολικά οικολογικών προγραμμάτων, σύμφωνα με την ΥΑ 1606/09.06.2023 (ΦΕΚ 3778/09.06.2023), αναφέρονται παρακάτω. Τα οικολογικά σχήματα είναι δυνατόν να συνδυαστούν μεταξύ τους.

31.1-Α  Καλλιέργεια χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου

31.1-Β  Καλλιέργεια προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ειδών και ποικιλιών

31.1-Γ   Καλλιέργεια καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών

31.2-Α  Περιοχές οικολογικής εστίασης

31.2-Β  Περιοχές οικολογικές εστίασης με φυτά ξενιστές

31.3     Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας

31.3-Α  Σπορά του υποορόφου για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) στις μόνιμες καλλιέργειες και δημιουργία ζωνών βιοποικιλότητας στα περιθώρια

31.3-Β  Σπορά του υποορόφου για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) στις μόνιμες καλλιέργειες και δημιουργία ζωνών βιοποικιλότητας στα περιθώρια με φυτά ξενιστές

31.3-Γ   Σπορά του αγροτεμαχίου στις αρόσιμες καλλιέργειες για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή)

31.3-Δ  Σπορά του αγροτεμαχίου στις αρόσιμες καλλιέργειες για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) και με φυτά ξενιστές

31.4     Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία

31.5-Α  Γεωργοδασικά οικοσυστήματα

31.6-Α  Χρήση της ψηφιακής εφαρμογής και σύνταξη Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)

31.6-Β  Συνέχιση εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγγχυσης των λεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

31.6-Γ   Εξαπόλυση ωφέλιμων μακρο-οργανισμών

31.6-Δ  Χρήση εντομοπαθογόνων νηματοδών

31.6-Ε  Μηχανική ζιζανιοκτονία και κάλυψη με φυτικά υλικά εδαφοκάλυψης (mulch)

31.6-ΣΤ Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέματα για οπωρώνες χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση

31.6-Ζ   Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς

31.6-Η  Διαχείριση των υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών

31.6-Θ  Χρήση γεωργίας ακριβείας κατά τους ψεκασμούς

31.6-Ι   Χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης

31.6-ΙΑ Χρήση λιπασμάτων με παρεμποδιστές

31.6-ΙΒ Χρήση προϊόντων ή λιπασμάτων με βιοδιεγέρτες

31.6-ΙΓ  Εφαρμογή εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

31.7-Β  Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους

31.7-Δ  Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου

31.8     Διατήρηση και βελτίωση καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες

31.9     Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

31.10    Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας

31.10-Α Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας (αμπελώνες)

31.10-Β Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας (ελαιώνες)


next page →

 

 


gaia logo