Σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων


Η εταιρεία αναλαμβάνει την σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων για επιχειρήσεις που επιθυμούν την ένταξή τους σε χρηματοδοτούμενες δράσεις, αλλά και για την χρηματοδότησή τους από τραπεζικά ιδρύματα.

Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ένα εργαλείο που θα πρέπει να έχει κάθε επιχείρηση, μέσω του οποίου αναλύονται λεπτομερώς το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, καθορίζονται οι αντικειμενικοί σκοποί και σχεδιάζεται ο τρόπος επίτευξης των στόχων της (οικονομικοί, κοινωνικοί, εργασιακοί και περιβαλλοντικοί). 

 


gaia logo