Νέα

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021 – 2027

31/ 05/ 2024

Η Δράση στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί.

Προϋπολογισμός Δράσης: 300.000.000,00 €

Η χρηματοδότηση αφορά σε έργα έρευνας και καινοτομίας, τα οποία θα εντάσσονται σε μία από τις τέσσερις παρεμβάσεις της δράσης.

Παρεμβάσεις Δράσης / Δικαιούχοι ανά δράση:

  • Παρέμβαση Ι: Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις. Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις με κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη πλήρη διαχειριστική χρήση.
  • Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς. Αφορά συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων με κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη πλήρη διαχειριστική χρήση, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.
  • Παρέμβαση III: Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Αφορά υφιστάμενες ΜΜΕ επιχειρήσεις με κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη πλήρη διαχειριστική χρήση.
  • Παρέμβαση ΙV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις. Αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης:

  • Παρέμβαση Ι: 06/06/2024 – 10/07/2024
  • Παρέμβαση ΙΙ: 06/06/2024 – 17/07/2024
  • Παρέμβαση ΙΙΙ: 06/06/2024 – μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (όχι αργότερα από 27/11/2024)
  • Παρέμβαση ΙV: 06/06/2024 – μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (όχι αργότερα από 27/11/2024)

Επιλέξιμες δαπάνες:

  • Άμεσες δαπάνες για αμοιβές προσωπικού.
  • Κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών πραγματοποιείται με συντελεστή 40% επί των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού. Οι δαπάνες αυτές μπορεί να είναι:

α) δαπάνες απόσβεσης οργάνων και εξοπλισμού στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στο έργο,

β) δαπάνες απόσβεσης για κτίρια και γήπεδα στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στο έργο,

γ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές,

δ) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

 

-
 

 


gaia logo