Υποβολή & παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων


Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το υψηλότερο ποσοστό της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στην ελληνική οικονομία. Κατόπιν τούτου είναι πολύ σημαντική η οικονομική ενίσχυση αυτών των επιχειρήσεων προκειμένου να παραμείνουν στον χώρο και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την σύνταξη, υποβολή και διαχείριση των επενδυτικών προγραμμάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φθάνοντας σε χρηματοδότηση μέχρι και το 60% του ποσού της επένδυσης.

 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς-ΕΣΠΑ

 

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 

 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

 


gaia logo