Νέα

Πρόγραμμα Π3-75.1 “Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας”

05/ 06/ 2024

Στόχος δράσης: Η προσέλκυση και διατήρηση νέων στον γεωργικό τομέα, η διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές, καθώς και η προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της συμμετοχής των γυναικών στην γεωργία

Ποσό ενίσχυσης: 30.000,00 € – 42.500,00 €

Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη από την απόφαση ένταξης

Μακροχρόνιες υποχρεώσεις: έως 4 έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίου:

 • Να είναι ηλικίας από 18 έως και 40 ετών
 • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις έως τις 31/12/2025 ή να έχει απαλλαγεί από αυτές
 • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτος ΕΠΑΛ ή Λυκείου, ή τουλάχιστον απόφοιτος Γυμνασίου με 150 ώρες εκπαίδευσης γεωτεχνικής κατεύθυνσης
 • Εάν έχει τη φοιτητική ιδιότητα να έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή
 • Να είναι μόνιμος κάτοικος των περιοχών εφαρμογής του μέτρου και η εκμετάλλευση του να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του
 • Να έχει εγγραφεί στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, έως και 18 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Να μην έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα (να μην υπάρχει ασφάλιση ΕΦΚΑ – ΟΓΑ και αγροτικό εισόδημα > 50%) τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία  της εγγραφής του στο μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)
 • Να υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2024, με τυπική απόδοση που να υπερβαίνει τα 12.000,00 € για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια ή τα 10.000,00 € για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων ή τα 8.000,00 € για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων
 • Στον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης προσμετράται το εξής:

Α) από τα 12.000,00 € για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, τα 10.000,00 € πρέπει να προέρχονται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες

Β) από τα 10.000,00 € για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων, τα 8.300,00 € πρέπει να προέρχονται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες

Γ) από τα 8.000,00 € για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων, τα 6.700,00 € πρέπει να προέρχονται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες

 • Κατά τα έτη 2019 – 2022 να μην έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ που να υπερβαίνει τις τυπικές αποδόσεις των 12.000,00 € για την ηπειρωτική χώρα, τα 10.000€ για τα νησιά (πλην Κρήτης και Εύβοιας)
 • Να μην έχει μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση, εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο
 • Να μην έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών
 • Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος έχει υποβάλλει ΕΑΕ:

Α) Το έτος 2024 αυτή να μην υπερβαίνει τα 1.000,00 € τυπική απόδοση ή/και

Β) Τα έτη 2022 ή/και 2023 να μην υπερβαίνει τα 16.000,00 € στην ηπειρωτική χώρα και τα 13.000,00 € στα νησιά (πλην Κρήτης, Εύβοιας)

Γ) Να μην είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα (εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά καθώς και τον υπολογισμό της βαθμολογίας τους.

Τηλέφωνο: 210 9925 760

Email: central@gaiaconsulting.gr

-
 

 


gaia logo