Νέα

Παρέμβαση Π3-77-1.1 Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

10/ 07/ 2024

 

Στόχος

Η συνεργασία των γεωργών – κτηνοτρόφων μέσα από τη σύσταση – συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα (ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών) προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα της αγροδιατροφής.

 

Δικαιούχοι

 • Νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016, έχουν αναγνωριστεί εντός πενταετίας και ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ.

 

Ελάχιστος αριθμός μελών και εμπορευθείσα αξία
Ομάδες παραγωγών
Κατηγορία Μέλη Αξία
Φυτικό Κεφάλαιο 12    100.000,00 €
Φυτικό Κεφάλαιο

(Βιολογικές ομάδες, νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας, ορεινά)

6      50.000,00 €
Ζωϊκό Κεφάλαιο 8    100.000,00 €
Ζωϊκό Κεφάλαιο

(Βιολογικές ομάδες, νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας, ορεινά)

5      50.000,00 €
Οργανώσεις παραγωγών
Φυτικό Κεφάλαιο 30    300.000,00 €
Φυτικό Κεφάλαιο

(Βιολογικές ομάδες, νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας, ορεινά)

15    150.000,00 €
Ζωϊκό Κεφάλαιο 20    300.000,00 €
Ζωϊκό Κεφάλαιο

(Βιολογικές ομάδες, νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας, ορεινά)

10    150.000,00 €

 

 • Έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια.
 • Σε περίπτωση ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών που αποτελεί μέρος νομικού προσώπου να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση.
 • Δεν προκύπτουν από συγχωνεύσεις ήδη υπαρχουσών Ομάδων Παραγωγών ή/και Οργανώσεων Παραγωγών.
 • Δεν έχουν μέλη τα οποία συμμετείχαν στο παρελθόν σε άλλη Ομάδα ή Οργάνωση, η οποία έλαβε στήριξη για τη σύστασή της για το ίδιο προϊόν.

 

Δεσμεύσεις δικαιούχων

 • Η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου να αρχίσει αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων θεωρείται η ημερομηνία της απόφασης ένταξης.
 • Να διατηρούν το νομικό πρόσωπο ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης και να μην επηρεάζονται οι όροι ένταξης.
 • Να τηρούν για τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση της πράξης όλα τα παραστατικά της αξίας παραγωγής και δαπανών για τα έτη που αφορά η οικονομική στήριξη.
 • Να έχουν ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα σαν Ομάδα / Οργάνωση Παραγωγών από τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι σχετικές κινήσεις που αφορούν το έργο, στον οποίο θα καταβάλλεται η ενίσχυση και θα τηρείται λογιστικά στο λογαριασμό ταμείου.
 • Να τηρούν μηχανογραφημένη λογιστική.

 

Επιχειρηματικό σχέδιο – Στόχοι

 • Υποβολή 5ετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου στο οποίο περιγράφονται οι ενέργειες για τη μελλοντική ανάπτυξη σε σχέση με την αρχική κατάσταση με διατύπωση δεσμευτικών στόχων.
 • Για δικαιούχους που έχουν αναγνωριστεί ως Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών σε έτος προηγούμενο του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης, η διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου διαφοροποιείται με βάση τον υπολειπόμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της πενταετίας.
 • Επίτευξη τουλάχιστον 2 (δύο) στόχων από διαφορετικές ομάδες:

Ομάδα Α

 • Αύξηση αριθμού μελών.
 • Ενέργειες προβολής και προώθησης.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης ή/και συμβουλών ή/και άλλες μορφές συνεργασίας.
 • Εφαρμογή νέων πρακτικών / τεχνικών, μεθόδων ή/και προϊόντων στη γεωργία – κτηνοτροφία.
 • Συμμετοχή μελών σε προγράμματα καινοτομίας ή/και έρευνας ή/και μεταφοράς τεχνογνωσίας.
 • Αύξηση παραγωγής εξαγωγικών προϊόντων.

 

Ομάδα Β

 • Αύξηση του όγκου παραγωγής.
 • Καθετοποίηση παραγωγής
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής.
 • Αύξηση της αξίας παραγωγής.
 • Αύξηση του όγκου παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο με συμβολαιακή γεωργία.
 • Έλεγχος και διαχείριση του κόστους παραγωγής και εμπορίας, καθώς και της αποδοτικότητας των μέσων παραγωγής.

 

Ομάδα Γ

 • Αύξηση του όγκου παραγωγής ποιοτικών προϊόντων (Βιολογικά, ΠΟΠ,ΠΓΕ)
 • Περιβαλλοντική διαχείριση υπολειμμάτων ή/και αποβλήτων.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος.

 

Για τον κάθε στόχο ανά ομάδα υπάρχουν ελάχιστες αποδεκτές τιμές επίτευξης του στόχου. Πχ. στην Ομάδα Α αν επιλεγεί σαν στόχος η αύξηση του  αριθμού των μελών, θα πρέπει να επιτευχθεί ελάχιστη τιμή αύξησης 20% στο τέλος της πενταετίας.

 

Ενίσχυση / Ποσοστά ενίσχυσης ανά έτος

 • Η ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση σαν ποσό στήριξης που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής του προϊόντος της Ομάδας / Οργάνωσης παραγωγών.
 • Οι δόσεις καταβάλλονται μία κάθε έτος μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.
 • Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως εξής:
 • 1o έτος μετά την αναγνώριση: 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο
 • 2ο έτος μετά την αναγνώριση: 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο
 • 3ο έτος μετά την αναγνώριση: 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο
 • 4o έτος μετά την αναγνώριση: 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο
 • 5ο έτος μετά την αναγνώριση: 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο
 • Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. Ωστόσο, στην αναλυτική λογιστική καταχώρηση των δαπανών ανά κατηγορία, πρέπει να εμφανίζονται οι δαπάνες που είναι συναφείς με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και τις λειτουργικές δαπάνες.
 • Ο προϋπολογισμός ένταξης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ετήσιων εκτιμώμενων ποσών πληρωμής, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα του επιχειρηματικού σχεδίου και δε δύναται να αυξηθεί.
 • Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000,00 € και δεν μπορεί να διανέμεται στα μέλη της Ομάδας / Οργάνωσης Παραγωγών.

 

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης στήριξης

 • Απόφαση αναγνώρισης της Ομάδας Παραγωγών ή Οργάνωσης Παραγωγών.
 • Καταστατικό ή/και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.
 • Απόφαση αρμοδίου οργάνου λήψης αποφάσεων για τη συμμετοχή στην Παρέμβαση Π3-77-1.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» καθώς και για τον ορισμό του/της νόμιμου εκπροσώπου
 • Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή αντίστοιχη βεβαίωση από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
 • Αναλυτική κατάσταση της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών υπογεγραμμένη από τον/την Νόμιμο/η Εκπρόσωπο
 • Βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών ή προσωποποιημένη πληροφόρηση με περιγραφή της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της επιχείρησης – ΚΑΔ του νομικού προσώπου.
 • Αν η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, υποβάλλεται επιπλέον μελέτη επιμερισμού των λειτουργικών δαπανών του δικαιούχου, υπογεγραμμένη τουλάχιστον από τον/την νόμιμο/η εκπρόσωπό του, από όπου θα προκύπτει το ποσοστό συμμετοχής αυτού στις λειτουργικές δαπάνες του υπερκείμενου νομικού προσώπου λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία των μελών της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών σε σχέση με το συνολικό αριθμό μελών του υπερκείμενου νομικού προσώπου.
 • Δήλωση ΜΜΕ.
 • Αντίγραφα ισολογισμών – αποτελεσμάτων χρήσης του φορέα και για κάθε συνεργαζόμενη ή/και συνδεδεμένη επιχείρηση.
 • Ε3 του φορέα και για κάθε συνεργαζόμενη ή/και συνδεδεμένη επιχείρηση.
 • ΕΜΕ
 • Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ) για τον φορέα και για κάθε συνεργαζόμενη ή/και συνδεδεμένη επιχείρηση.
 • Συγκεντρωτικές ετήσιες μισθοδοτικές καταστάσεις για κάθε εργαζόμενο στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε για τον φορέα και για κάθε συνεργαζόμενη ή/και συνδεδεμένη επιχείρησή του.
 • Ταυτότητα και βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ για την απόδειξη της ιδιότητας του γεωργού νεαρής ηλικίας.
 • Βεβαίωση εμπορευθείσας αξίας παραγωγής των μελών της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών υπογεγραμμένη από ορκωτό λογιστή.
 • Αναλυτική κατάσταση ανά έτος όπου θα αναφέρονται τα παραστατικά πώλησης των μελών υπογεγραμμένη από τον ορκωτό λογιστή και τον/την νόμιμο εκπρόσωπο της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών.
 • Δικαιολογητικά ότι τα μέλη δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων με σήμανση ή/και σε αναγνωρισμένο διεθνές, ενωσιακό, εθνικό επίπεδο σύστημα ποιότητας.
 • Δικαιολογητικά ότι τα μέλη αποτελούνται εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν σε γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις/παρεμβάσεις.

 

 

-
 

 


gaia logo