Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων


ΟΕΦ (Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων) ορίζονται όλες οι οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 152, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (Ε.Ο.Π.) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 156, του Καν. (ΕΕ) 1308/2013, που υποβάλλουν πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της υπ ́ αριθ. 397/18235/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 601), όπως ισχύει κάθε φορά που έχουν κατ’ ελάχιστον κύκλο εργασιών αξία παραγωγής ελιάς, ελαιολάδου και λοιπών σχετιζόμενων προϊόντων κατ’ ελάχιστον 800.000,00 €.

Για ΟΕΦ που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και σε νησιά των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής ο κατ’ ελάχιστον κύκλος εργασιών αξίας παραγωγής ελιάς, ελαιολάδου ορίζεται στο ποσό των 300.000,00 €.

Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε τομέα μπορεί να απευθύνονται:

α) στους παραγωγούς των Ο.Π. – μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή/και

β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), δύναται να περιλαμβάνουν τις παρακάτω παρεμβάσεις:

  • Eπενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Τεχνική Βοήθεια
  • Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών
  • Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία
  • Συστήματα ποιότητας
  • Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης
  • Επαναφύτευση Ελαιώνων

Η συνδρομή της Ε.Ε για την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται σε EUR 10.666.000,00 € για κάθε οικονομικό έτος, εκτός από το πρώτο έτος 2023 που είναι 4.850.000,00 €.

Συνολικός προϋπολογισμός 2023-2027: 47.514.000,00 €

Χρονική διάρκεια των επιχειρησιακών προγραμμάτων: 3 -5 έτη με πρώτο έτος εφαρμογής το 2023 και με έτος ολοκλήρωσης (λήψη τελευταίας πληρωμής) το 2029. 

 


gaia logo