Επιχειρησιακά προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών


Οι Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) και οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ), μέσα από τα Επιχειρησιακά τους Προγράμματα, μπορούν να υλοποιούν δράσεις, κατόπιν αξιολόγησης του σχετικού φακέλου και έγκρισης από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποσοστό από 50% μέχρι 60%.

Ανώτερο ετήσιο ύψος επένδυσης: 8,2% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από την ΟΠ, κατά την περίοδο αναφοράς.

Υποβολή επιχειρησιακών προγραμμάτων:

Οι δράσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων, περιλαμβάνουν τους παρακάτω στόχους:

  • την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των μελών τους με στόχο την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων τους,
  • τη μείωση του κόστους παραγωγής,
  • την προώθηση των προϊόντων τους,
  • την προστασία του περιβάλλοντος, (ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι και 60% από την Ευρωπαϊκή Ένωση),
  • τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων (απόσυρση από την αγορά – δωρεάν διανομή-ενίσχυση σε ποσοστό 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του κοινοτικού πλαισίου).

Οι Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών και οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών αναγνωρίζονται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υπουργική Απόφαση 397/18235 ΦΕΚ Β΄601/2017 και πληρούν τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

Σχετική Νομοθεσία: Καν. (ΕΕ) 2022/166 

 


gaia logo