Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022


Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 με τα 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, που θεσπίζονται για πρώτη φορά, δίνει κίνητρα για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε διάφορους τομείς της οικονομία.

Μέσω του Αναπτυξιακού νόμου και της θέσπισης των θεματικών καθεστώτων επιδιώκεται ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα ενισχύονται οι τουριστικές επενδύσεις, οι μεταποιητικές, ο τομέας της αγροδιατροφής και υπάρχει ειδική μέριμνα για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με ενισχυμένα ποσοστά.

Τα ποσοστά των ενισχύσεων είναι αυξημένα κατά 5- 25%, σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

Κατηγορίες Καθεστώτων Κρατικών Ενισχύσεων

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 3. Νέο Επιχειρείν
 4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 11. Μεγάλες επενδύσεις
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο

 

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μια από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρεία
 • Ατομική επιχείρηση, μόνο για το καθεστώς της Αγροδιατροφής με ανώτατο προϋπολογισμό 200.000,00 €
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Αγροτικοί και Αστικοί Συνεταιρισμοί, Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την υποβολή της πρότασης
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις με προϋποθέσεις

 

Είδη ενισχύσεων

 1. Φορολογική απαλλαγή (απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών. Αξιοποίηση του κινήτρου εντός 15 χρήσεων μετά την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης)
 2. Επιχορήγηση (δωρεάν παροχή από το δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη μέρους της επένδυσης)
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) (κάλυψη από το δημόσιο των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνάπτεται για την απόκτηση εξοπλισμού, με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η επιδότηση leasing δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη)
 4. Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (κάλυψη από το δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της επένδυσης)
 5. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που χορηγούνται τα δάνεια. Η συγκεκριμένη ενίσχυση αφορά μόνο το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»)

 

Στην ίδια πρόταση είναι δυνατός ο συνδυασμός των κινήτρων της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης και του leasing.

Η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης δεν συνδυάζεται και παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για νέες θέσεις εργασίας.

 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης
Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000,00 €
Μικρές επιχειρήσεις 250.000,00 €
Μεσαίες επιχειρήσεις 500.000,00 €
Μεγάλες επιχειρήσεις 1.000.000,00 €
Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί 50.000,00 €
Διάρκεια ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου 3 έτη από την απόφαση ένταξης

  

 


gaia logo