Κατοχύρωση προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΕΠΙΠ


Η ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή φακέλων για την κατοχύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προϊόντων ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως), ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης), καθώς και ΕΠΙΠ (Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης καταχώρισης μιας ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων, έχει κάθε ομάδα παραγωγών, η οποία, ανεξάρτητα από την νομική της μορφή, αποτελείται από παραγωγούς ή/και μεταποιητές, που ασχολούνται με το συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο.

Κάθε ομάδα παραγωγών που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση καταχώρισης ΠΟΠ ή ΠΓΕ οφείλει καταρχήν να αποδείξει ότι η προτεινόμενη ονομασία ανταποκρίνεται στους ορισμούς που αναφέρονται στον κανονισμό 1151/2012.

Σχετική νομοθεσία:

  • Καν. (ΕΕ) 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
  • Καν. (ΕΕ) 2021/2117 για την τροποποίηση των Καν. (ΕΕ) 1308/2013, Καν. (ΕΕ) 1151/2012, Καν. (ΕΕ) 251/2014, Καν. (ΕΕ) 228/2013
  • Καν. (ΕΕ) 668/2014 εκτελεστικός κανονισμός για την εφαρμογή του 1151/2012


 

 


gaia logo