Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών


Η ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ είναι πιστοποιημένη και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.), με την από 05.08.2021 απόφαση του Δ.Σ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η εταιρεία με το κατάλληλο καταρτισμένο προσωπικό, παρέχει τα παρακάτω είδη γεωργικών συμβουλών:

  • Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον
  • Ποιότητα και αποδοτικότητα υδατικών πόρων
  • Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
  • Κλιματική αλλαγή
  • Κατανόηση και ορθή εφαρμογή δεσμεύσεων βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων και γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων
  • Βελτίωση βιωσιμότητας & ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων – αύξηση προστιθέμενης αξίας γεωργικού προϊόντος


 

 


gaia logo