Νέα

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 : Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα (Leader Αχαΐας)

14/ 06/ 2023

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014.

 

Υποδράσεις:

19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η υπο-δράση αφορά στον εκσυγχρονισμό (συνοδευόμενος ή μη από επέκταση) υφιστάμενων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα:

 • Βιοτεχνικών μονάδων εκτός του αγροδιατροφικού τομέα
 • Βιοτεχνικών μονάδων του αγροδιατροφικού τομέα (μετά την 1η μεταποίηση
 • Εμπορικών επιχειρήσεων

Προϋπολογισμός υποδράσης: 307.692,31

Ποσοστό ενίσχυσης: 65%

Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως 30/06/2025

19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η υπο-δράση αφορά στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Προϋπολογισμός υποδράσης: 1.300.000,00

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως 30/06/2025

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η υπο-δράση αφορά:

 • την ενίσχυση επενδύσεων για υποδομές διανυκτέρευσης
 • την ενίσχυση επενδύσεων για χώρους εστίασης και αναψυχής
 • την ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου

Προϋπολογισμός υποδράσης: 928.571,43

Ποσοστοό ενίσχυσης: 70%

Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως 30/06/2025

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας
 • Δαπάνες εξοπλισμού (fax, τηλέφωνο, υπολογιστές)
 • Δαπάνες συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Δαπάνες προβολής (όπως ιστοσελίδα)
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 • Αμοιβές προσωπικού

Για τις υποδράσεις 19.2.3.1 και 19.2.3.3 υπάρχουν ειδικές κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλύονται στην 2η Πρόσκληση του υπομέτρου 19.2.

 

-
 

 


gaia logo