Δράσεις προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων


Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση προγραμμάτων προώθησης – προβολής αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, για αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις, στα πλαίσια των Κανονισμών (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου και 501/208 της Επιτροπής.

Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων περιορίζεται στο 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και η διάρκειά τους είναι από 1 έως 3 έτη.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μια φορά το χρόνο για κάθε πρόγραμμα.

Καταληκτικές ημερομηνίες για τα προγράμματα της εσωτερικής αγοράς είναι η 30η Νοεμβρίου κάθε έτους και για τα προγράμματα των τρίτων χωρών η 31η Μαρτίου κάθε έτους. 

 


gaia logo