Δράσεις προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων

Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση προγραμμάτων προώθησης – προβολής αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, για αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις, στα πλαίσια των Κανονισμών (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου και 501/208 της Επιτροπής.

Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων περιορίζεται στο 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και η διάρκειά τους είναι από 1 έως 3 έτη.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μια φορά το χρόνο για κάθε πρόγραμμα.

Καταληκτικές ημερομηνίες για τα προγράμματα της εσωτερικής αγοράς είναι η 30η Νοεμβρίου κάθε έτους και για τα προγράμματα των τρίτων χωρών η 31η Μαρτίου κάθε έτους.

Νέα


Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2021
08/04/2021

Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
15/03/2019

Μέτρο 11 – Βιολογική Γεωργία
15/03/2019

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας
21/12/2018

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
21/12/2018


περισσότερα..