Νέα

Πρόσκληση «Ίδρυση επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε Δυτική Μακεδονία & Μεγαλόπολη»

22/ 01/ 2024

Η Δράση στοχεύει στην ίδρυση επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων. Αφορά τις περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δήμου Μεγαλόπολης, Δήμου Οιχαλίας, Δήμου Γορτυνίας και Δήμου Τριπόλεως.

 

Προϋπολογισμός Δράσης: 20.000.000,00 €

Προϋπολογισμός Πρότασης: Από 20.000 € έως 100.000 €

 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 70% του προϋπολογισμού

 

Ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών: από 18/01/2024

Ηλεκτρονική Υποβολή: 08/02/2024 – 08/04/2024

Διάρκεια υλοποίησης: έως 12 μήνες από την απόφαση ένταξης

 

Κατηγορίες δικαιούχων

 • Υπό σύσταση επιχειρήσεις: θα υποβάλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Νέες επιχειρήσεις: έχουν κάνει έναρξη εργασιών και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, δηλαδή έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 01/01/2021 κι έπειτα.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των επιλέξιμων περιοχών
 • Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά διαθέσιμων κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού προϋπολογισμού
 • Τουλάχιστον το 30% του συνολικού προϋπολογισμού να περιέχει δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Νεοσύστατες να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
 • Αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης κατά 1 ΕΜΕ και διατήρηση της αύξησης αυτής για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα
 • Κτίρια εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Δαπάνες Παροχής υπηρεσιών (συμβουλευτική υποστήριξη, δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας)
 • Δαπάνες λογισμικού
 • Έμμεσες δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων δαπανών)

 

-
 

 


gaia logo