Νέα

Πρόγραμμα Σχεδίων Βελτίωσης

17/ 03/ 2023

Σχέδια Βελτίωσης

Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

 

Περίοδος υποβολής: 15/03/2023 έως 30/06/2023

Προϋπολογισμός: έως 150.000 € ή έως 250.000 € στις περιπτώσεις όπου η τυπική απόδοση ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού

Ένταση ενίσχυσης: 40% – 80%

Διάρκεια υλοποίησης: έως 15/10/2025

Δικαιούχοι: Φυσικά & νομικά πρόσωπα

Δημόσια Δαπάνη: 180.000.000 €

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Φυσικών Προσώπων

 • Ηλικία 18 – 63 ετών
 • Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2022 με πρωτόκολλο έως 08/08/2022
 • Φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα
 • Όχι συνταξιούχοι (με εξαίρεση συντάξεις λόγω αναπηρίας)
 • Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες (εξαιρούνται οι δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.1 – Νέοι Γεωργοί)

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Νομικών Προσώπων

 • Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2022 με πρωτόκολλο έως 08/08/2022
 • Φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα
 • Διάρκεια καταστατικού τουλάχιστον έως 31/12/2033
 • Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας εν ισχύ
 • Κύρια δραστηριότητα η άσκηση γεωργίας ή τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

 • Τυπική απόδοση γεωργικής εκμετάλλευσης ≥ 12.000,00€ ή ≥ 8.000,00€ για νησιά πλην Κρήτης & Εύβοιας και μελισσοκόμων με τουλάχιστον 109 κυψέλες
 • Τήρηση των κοινοτικών προτύπων για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (προστασία του περιβάλλοντος, δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών, καλή διαβίωση των ζώων ασφάλεια στο χώρο εργασίας) όπου απαιτείται (εξαιρούνται για 24 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης οι Νέοι Γεωργοί)
 • Συστεγαζόμενες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις: ύπαρξη παγίων στοιχείων καταγεγραμμένων και οριοθετημένων με λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Επενδύσεων

 • Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά γης
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών
 • Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών
 • Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό)
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ
 • Γενικές Δαπάνες (υπηρεσίες συμβούλου, σύνταξη μελέτης, αδειοδοτήσεις)
-
 

 


gaia logo