Νέα

Πρόσκληση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

19/ 12/ 2023

Η Δράση αφορά υπό ίδρυση και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού.

 

Προϋπολογισμός Δράσης: 160.000.000,00 €

Προϋπολογισμός Πρότασης: Από 80.000 € έως 400.000 €

 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 45% το οποίο προσαυξάνεται:

 • 10% σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
 • 5% τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

Κατηγορίες δικαιούχων:

 • Υπό ίδρυση επιχειρήσεις: Θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης
 • Νεοσύστατες επιχειρήσεις: Δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Βασικές Προϋποθέσεις

 • Αποδεικτικά ιδιωτικής συμμετοχής (τουλάχιστον σε ποσοστό 60%)
 • Είτε υπό ίδρυση, είτε νεοσύστατες να ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
 • Αποδεικτικά δικαιωμάτων χρήσης επί του ακινήτου
 • Εγκεκριμένη άδεια δόμησης στην περίπτωση κτιριακών
 • Θα δραστηριοποιήθουν (υπό ίδρυση) ή δραστηριοποιούνται (νεοσύστατες) στους επιλέξιμους ΚΑΔ

Στην περίπτωση τουριστικού καταλύματος, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

 • Ξενοδοχεία
 • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
 • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
 • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων και άνω)

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MH.T.E (Αριθμός Μητρώου Επιχείρησης).

 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
 • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
 • Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

 

Διάρκεια Υλοποίησης έως 24 μήνες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29/02/2024

-
 

 


gaia logo