Νέα

Προδημοσίευση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

13/ 10/ 2023

Η Δράση αφορά υπό ίδρυση και νεοσύστατες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

 

Προϋπολογισμός Δράσης: 190.000.000,00 €

Προϋπολογισμός Πρότασης: Από 40.000 € έως 400.000 €

 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 45% το οποίο προσαυξάνεται:

 • 10% σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
 • 5% τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

 

Βασικές Προϋποθέσεις

 • Αποδεικτικά ιδιωτικής συμμετοχής
 • Αποδεικτικά δικαιωμάτων χρήσης επί του ακινήτου
 • Εγκεκριμένη άδεια δόμησης στην περίπτωση κτιριακών

 

Διάρκεια Υλοποίησης έως 24 μήνες

 

Περισσότερες πληροφορίες θα περιγράφουν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

-
 

 


gaia logo