Νέα

Πρόσκληση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

19/ 12/ 2023

Η Δράση αφορά υπό ίδρυση και νεοσύστατες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

 

Προϋπολογισμός Δράσης: 190.000.000,00 €

Προϋπολογισμός Πρότασης: Από 30.000 € έως 400.000 €

 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 45% το οποίο προσαυξάνεται:

 • 10% σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
 • 5% τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυση

 

Κατηγορίες δικαιούχων:

 • Υπό ίδρυση επιχειρήσεις: Θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης
 • Νεοσύστατες επιχειρήσεις: Δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Λογισμικό
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Δαπάνες Προβολής, Προώθηση και Δικτύωσης
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

 

Βασικές Προϋποθέσεις

 • Αποδεικτικά ιδιωτικής συμμετοχής (τουλάχιστον σε ποσοστό 60%)
 • Αποδεικτικά δικαιωμάτων χρήσης επί του ακινήτου
 • Εγκεκριμένη άδεια δόμησης στην περίπτωση κτιριακών
 • Είτε υπό ίδρυση, είτε νεοσύστατες να ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
 • Θα δραστηριοποιήθουν (υπό ίδρυση) ή δραστηριοποιούνται (νεοσύστατες) στους επιλέξιμους ΚΑΔ

 

Διάρκεια Υλοποίησης έως 24 μήνες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29/02/2024

 

 

-
 

 


gaia logo