Νέα

Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης για την Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας

19/ 12/ 2023

Παρέμβαση Π3 – 75.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»
1η πρόσκληση – Προδημοσίευση
Ποσό ενίσχυσης: 30.000,00 € – 42.500,00 €
Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη από την απόφαση ένταξης
Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις: έως 4 έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου

 

Στόχος

Η προσέκλυση και διατήρηση νέων στον γεωργικό τομέα, η διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές, καθώς και η προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της συμμετοχής των γυναικών στην γεωργία.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας Υποψηφίου

 • Ηλικίας από 18 έως και 40 ετών
 • Μόνιμος κάτοικος των περιοχών εφαρμογής του μέτρου
 • Να έχει εγγραφεί στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, έως και 18 μήνες πριν της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης
 • Να υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2024
 • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτος ΕΠΑΛ ή Λυκείου, ή τουλάχιστον απόφοιτος Γυμνασίου με 150 ώρες εκπαίδευσης γεωτεχνικής κατεύθυνσης
 • Να μην έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα (να μην υπάρχει ασφάλιση ΕΦΚΑ-ΟΓΑ και αγροτικό εισόδημα > 50%) τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία της εγγραφής του στο μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)
 • Κατά τα έτη 2019 – 2022 να μην έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ που να υπερβαίνει τις τυπικές αποδόσεις των 12.000,00 € για την ηπειρωτική χώρα, τα 10.000€ για τα νησιά (πλην Κρήτης και Εύβοιας).
 • Να μην έχει μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση, εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο.
 • Να μην έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών
 • Εάν έχει τη φοιτητική ιδιότητα να έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
 • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις έως τις 31/12/2025 ή να έχει απαλλαγεί από αυτές.

 

Σε περίπτωση οικογενειακής εκμετάλλευσης:

Να μην υπάρχει σύζυγος που:

 • Έχει υποβάλει ΕΑΕ το έτος 2024 που υπερβαίνει τα 1.000,00 € τυπική απόδοση ή/και
 • Τα έτη 2022 ή/και 2023 έχει υποβάλλει ΕΑΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 16.000,00 € στην ηπειρωτική χώρα και τα 13.000,00 € στα νησιά (πλην Κρήτης, Εύβοιας)
 • Είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα (εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας)

 

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας Γεωργικής Εκμετάλλευσης

 • Να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου
 • Η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης να υπερβαίνει τα 12.000,00 € για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια ή τα 10.000,00 € για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων ή τα 8.000,00 € για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων
 • Στον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης προσμετράτε το εξής:

Α) από τα 12.000,00 € για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, τα 10.000,00 € πρέπει να προέρχονται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.

Β) από τα 10.000,00 € για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων, τα 8.300,00 € πρέπει να προέρχονται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.

Γ) από τα 8.000,00 € για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων, τα 6.700,00 € πρέπει να προέρχονται από παραγωγικές φυτείες, ετήσιες καλλιέργειες, εκτροφές, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες.

 

-
 

 


gaia logo