Περιβάλλον


  • ISO 14001

Το ISO 14001 αποτελεί ένα Διεθνές πρότυπο για τη περιβαλλοντική διαχείριση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Στόχος της εφαρμογής του είναι η οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση, με παράλληλη κάλυψη των νομοθετικών και άλλων απαιτήσεων που απορρέουν από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή τις γενικές πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή τις γενικές υποχρεώσεις όπως ισχύουν για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Είναι ένα πρότυπο το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης ή οργανισμού και να εφαρμοστεί, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο δραστηριοποίησης.

 

  • EMAS (Eco-Μanagement and Audit Scheme)

Ο κανονισμός EMAS είναι ένα Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης το οποίο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την αξιολόγηση και την αναβάθμιση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών, και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους. Το EMAS βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1221/2009 ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από τις 11-01-2010.
 


gaia logo