Νέα

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

12/ 06/ 2023

Μέχρι την 12 Ιουλίου 2023 θα παραμείνει ανοιχτή η πρόσκληση για το πρόγραμμα Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ποσοστό χρηματοδότησης: έως 55%

Κατώτατος προϋπολογισμός: 500.000,00 €

Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες

Δικαιούχοι

 • Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.)
 • Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.)
 • Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ)
 • Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Ανώνυμες Εταιρίες, των οποίων η πλειοψηφία των μετόχων ανήκει σε Συνεταιρισμούς
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, με συμβολαιακή γεωργία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, με βαθμό καθετοποίησης τουλάχιστον 40%
 • Εταιρίες του εμπορικού δικαίου, με βαθμό καθετοποίησης τουλάχιστον 40%
 • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την απόφαση ένταξης

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Αγορά γης, κατασκευή & εκσυγχρονισμός ακινήτων
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Οχήματα για μεταφορά Α’ υλών και προϊόντων
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχείρηση που έχει κλείσει (πχ. κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός)
 • Εξοπλισμό μηχανοργάνωσης (τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, Η/Υ, συστήματα ασφαλείας, φωτοτυπικά κ.α)
 • Δαπάνες διασφάλισης προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία
 • Άυλες δαπάνες για απόκτηση λογισμικών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCP, IFS, GLOBALG.A.P.)
 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος
 • Ενισχύσεις για την προώθηση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

 

Προϋποθέσεις

Πράσινη μετάβαση

Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από αυτές που παρατίθενται στη συνέχεια και περιγράφονται στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη:

α) Επεξεργασία βιολογικών Α’ υλών ή Α’ υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

β) Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τα ελάχιστα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο.

γ) Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

δ) Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.

ε) Επενδύσεις σε ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ από ηλιακή ενέργεια.

στ) Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.

ζ) Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.

 

Επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση σε επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων και διαδικασιών και περιγράφονται στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη. Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις σε σύγχρονα συστήματα τηλε-ελέγχου και καταγραφής/παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας

-
 

 


gaia logo