Πρωτογενής Τομέας


AGRO 2-1: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1: Προδιαγραφή»

Το πρότυπο AGRO 2-1 καθορίζει τις απαιτήσεις για την οργάνωση και λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης, τη συνεχή γεωπονική παρακολούθηση, την ιχνηλασιμότητα και τους εργαστηριακούς ελέγχους των προϊόντων και την εκπαίδευση των παραγωγών

AGRO 2-2: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρμογή στη φυτική παραγωγή»

Το πρότυπο AGRO 2-2 εφαρμόζεται πάντα σε συνδυασμό με το AGRO 2-1 και περιλαμβάνει κανόνες για κάθε στάδιο της καλλιέργειας. Οι παραγωγοί – μέλη της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες του Επιβλέποντα Γεωργικού Συμβούλου και να τηρούν αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζουν, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.

AGRO 2-3: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 3: Απαιτήσεις για την τυποποίηση, συσκευασία ή/και διάθεση στην αγορά προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης»

Το πρότυπο AGRO 2-3 περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν προϊόντα που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, προκειμένου να τα τυποποιήσουν – συσκευάσουν και να τα διαθέσουν στην αγορά ως προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

AGRO 2-4: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 4: Απαιτήσεις για την εκκόκκιση ή/και διάθεση στην αγορά εκκοκκισμένου βάμβακος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης»

Το πρότυπο AGRO 2-4 περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν βαμβάκι που έχει παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, προκειμένου να το εκκοκκίσουν και να το διαθέσουν στην αγορά ως εκκοκκισμένο βαμβάκι Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

GLOBALGAP, Option 1, 2

Το GLOBALGAP είναι πρωτόκολλο παραγωγής που βασίζεται στις Αρχές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (G.A.P) και προέρχεται από μια πρωτοβουλία των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αλυσίδων supermarkets. Το πρωτόκολλο GLOBALGAP εφαρμόζεται κυρίως σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν και τυποποιούν φρούτα και λαχανικά. Το πρωτόκολλο GLOBALGAP μπορεί να εφαρμοσθεί είτε σε μεμονωμένους παραγωγούς (Option 1) ή σε ομάδα παραγωγών (Option 2) στους παρακάτω τομείς γεωργικής δραστηριότητας:

  • Φυτική παραγωγή (φρούτα & λαχανικά, καλλωπιστικά άνθη & λουλούδια, φυτά μεγάλης καλλιέργειας, καφέ, τσάι),
  • φυτώρια πολλαπλασιαστικού υλικού,
  • ζωική παραγωγή (γαλακτομικά, βοοειδή, πρόβατα, χοιροτροφία, πτηνοτροφία), ιχθυοκαλλιέργεια.


 

 


gaia logo