Περιβάλλον


ISO 14001

Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο με την εφαρμογή του οποίου επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μιας επιχείρησης, θεσπίζοντας περιβαλλοντική πολιτική διαχείρισης και θέτοντας μετρήσιμους περιβαλλοντικούς στόχους για τον περιορισμό των επιπτώσεων που προκύπτουν από τις λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης σε ετήσια βάση, μέσω από την εφαρμογή προγραμμάτων για την επίτευξη των στόχων και την διεξαγωγή διορθωτικών ενεργειών.

 

EMAS (Eco-Μanagement and Audit Scheme)

Το EMAS (Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου), βασίζεται στον Κανονισμό (EC) 761/2001 και αποτελεί σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου, το οποίο μπορούν να εφαρμόσουν, προαιρετικά, επιχειρήσεις ή/και οργανισμοί από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την σωστή διαχείριση των αποβλήτων και την μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον.

Σκοπός του EMAS είναι η αναγνώριση των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν υιοθετήσει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, προγράμματα δράσης προστασίας του περιβάλλοντος που διαρκώς προσπαθούν να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους πρακτική και η γνωστοποίηση της προόδου των επιχειρήσεων αυτών στο ευρύτερο κοινό.

Μία επιχείρηση που θέλει να καταχωρηθεί στο EMAS θα πρέπει να θέσει στόχους βελτίωσης των περιβαλλοντικών της επιδόσεων (μείωση ρύπανσης, ανακύκλωση αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας κ.α.) και να κάνει τις απαραίτητες διοικητικές αλλαγές ώστε να το πετύχει. 

 


gaia logo