Διαχείριση ποιότητας


ISO 9001

Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ποιότητα, με την εφαρμογή του οποίου αξιολογείται η ικανότητα της επιχείρησης, να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της, τις κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις προδιαγραφές που η ίδια έχει θέσει.

Μπορεί να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε επιχείρηση μικρή ή μεγάλη ανεξάρτητα από το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται.

Το πρότυπο βασίζεται σε μια σειρά από αρχές διαχείρισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης στην εστίαση στον πελάτη, στα κίνητρα και τις συνέπειες της ανώτατης διοίκησης, της προσέγγισης της διαδικασίας και της συνεχούς βελτίωσης.

Η εφαρμογή του προτύπου και η πιστοποίηση από ανεξάρτητο και διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, διασφαλίζει ότι οι πελάτες μιας επιχείρησης λαμβάνουν συνεπή και καλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, κάτι που εν συνεχεία αποφέρει πολλά λειτουργικά και επιχειρηματικά οφέλη.

  

 


gaia logo