Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών


ISO 27001

Το ISO 27001:2013 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο συστήματος διαχείρισης για την ασφάλεια και προστασία των πληροφοριών των επιχειρήσεων. Στόχος του είναι η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων και των πληροφοριών που επεξεργάζεται μια επιχείρηση. Με την εφαρμογή του ISO 27001, η επιχείρηση αναπτύσσει ένα σύστημα που υποστηρίζεται από σωστή ηγεσία, ενσωματωμένο στην κουλτούρα και τη στρατηγική της επιχείρησης και το οποίο παρακολουθείται, ενημερώνεται και ελέγχεται συνεχώς.

Το πρότυπο απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες ή οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, που επιθυμούν να υιοθετήσουν έναν τρόπο συνολικής διαχείρισης της ασφάλειας της πληροφορίας.

Η εφαρμογή του είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως  για παράδειγμα οι εταιρίες διαχείρισης αρχείων, call center – προώθηση πωλήσεων, φύλαξης (security), οργανισμoί υγειονομικής περίθαλψης και εταιρειών υπηρεσιών πληροφορικής. 

 


gaia logo