Ανάπτυξη συστημάτων ιχνηλασιμότητας


ISO 22005

Το ISO 22005:2007 είναι ένα διεθνές πρότυπο στο οποίο περιγράφονται οι αρχές και απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών. Θεωρείται αρκετά ευέλικτο, ώστε να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πετύχουν τους καθορισμένους στόχους που έχουν θέσει. Το πρότυπο είναι σχεδιασμένο, έτσι ώστε να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης όπως το ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001 και να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Με την εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας είναι δυνατή η παρακολούθηση των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και της διανομής των τελικών προϊόντων.

 

Chain of Custody Standard

Η πιστοποίηση Chain of Custody (CoC) διασφαλίζει τον ορθό χειρισμό των πιστοποιημένων κατά GlobalGAP προϊόντων σε όλα τα σημεία της αλυσίδας εφοδιασμού.

Διασφαλίζεται, επίσης, ότι τα προϊόντα που φέρουν τον ισχυρισμό είναι ανιχνεύσιμα και διατηρούνται χωριστά από προϊόντα των οποίων οι διαδικασίες παραγωγής δεν είναι πιστοποιημένες.

Το πρότυπο CoC είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για την καταπολέμηση της νοθείας με οικονομικά κίνητρα, η οποία ορίζεται ως η σκόπιμη αντικατάσταση ή αραίωση πιστοποιημένων προϊόντων με μη πιστοποιημένα προϊόντα με σκοπό το οικονομικό όφελος. Έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται τον κίνδυνο τυχαίας ή εσκεμμένης:

  • εσφαλμένης αναγνώρισης μη πιστοποιημένων προϊόντων ως πιστοποιημένων (υποκατάσταση)
  • ανάμειξης πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων προϊόντων που στη συνέχεια πωλούνται ως πιστοποιημένα (αραίωση)

  

 


gaia logo