Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ)


Η ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ είναι αναγνωρισμένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για την περίοδο 2022 – 2027 για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Η ΕΑΕ αποτελεί την βάση για κάθε αγροτική εκμετάλλευση και καταγράφονται στοιχεία διαφοροποίησης των καλλιεργειών, διατήρησης των υφιστάμενων βοσκοτόπων, ύπαρξη περιοχών οικολογικής εστίασης και αγρανάπαυσης για την καταβολή της μέγιστης ενίσχυσης.

Στη υποβολή της ΕΑΕ εκτός από την καταχώρηση και την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων του παραγωγού πραγματοποιούνται και οι ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Σύνταξη ενοικιαστηρίων
  • Ενστάσεις επιλεξιμότητας αγροτεμαχίων
  • Διοικητικές πράξεις
  • Διόρθωση λαθών
  • Συμπλήρωση Μητρώου Αγροτών και  Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
  • Εξισωτική αποζημίωση

Η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2023 είναι διαθέσιμη από 17 Μάϊου. 

 


gaia logo