Μεταβίβαση δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης


Η ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης.
Οι γεωργοί που κατέχουν οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης δύνανται να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων τους.

Οι κατηγορίες Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης είναι οι κάτωθι:

  1. Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη
  2. Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη
  3. Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς
  4. Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης
  5. Αλλαγή προσωπικών στοιχείων
  6. Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη
  7. Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη
  8. Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό
  9. Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή/και χωρίς γη και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό


 

 


gaia logo