Η ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αναλαμβάνει την αίτηση ενημέρωσης ή εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).
Το ΜΑΑΕ είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται από το 2011 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Eγγράφονται σε αυτό οι επαγγελματίες αγρότες, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που είναι αποδεδειγμένα κάτοχοι, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, αγροτικής εκμετάλλευσης στην Επικράτεια. Η ιδιότητα του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης ή του επαγγελματία αγρότη, προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 2, του Ν.3874/10, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 40, του Ν. 4235/2014 και 65, του Ν. 4389/2016. 

 


gaia logo