Νέα

Δικαιούχοι βιολογικών για το έτος 2023

12/ 06/ 2023

Με την υπ’ αρίθμ. 1545/179036 /9.6.2023 ΥΑ καθορίζονται τα πλαίσια ενίσχυσης των αγροτών που θα επιλέξουν μέσω της ΕΑΕ 2023 το οικολογικό σχήμα της διατήρησης βιολογικής γεωργίας. Δικαιούχοι θα είναι όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια ή εκτροφή και κατά την οριστική υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης διαθέτουν αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018.

Το ύψος της ενίσχυσης με αναλογία ευρώ / στρέμμα έχει ως εξής:

ΜΚ1-31.9-1 Ελιά 50,50

ΜΚ1-31.9-2 Σταφίδα 63,60

ΜΚ1-31.9-3 Μηλοειδή 53,20

ΜΚ1-31.9-4 Πυρηνόκαρπα 94,10

ΜΚ1-31.9-5 Επιτραπέζια σταφύλια 144,0

ΜΚ1-31.9-6 Εσπεριδοειδή 33,40

ΜΚ1-31.9-7 Οινοποιήσιμα Σταφύλια 65,70

ΜΚ1-31.9-8 Ροδιά 112,0

ΜΚ1-31.9-9 Ακτινίδιο 87,0

ΜΚ1-31.9-10 Συκιά 101,5

ΜΚ1-31.9-11 Μικρόκαρπες/Δάσους 94,0

ΜΚ1-31.9-12 Αβοκάντο 105,0

ΜΚ1-31.9-13 Ακρόδρυα 61,60

ΜΚ1-31.9-14 Φραγκόσυκα 126,60

ΜΚ1-31.9 15 Βρώσιμος Αραβόσιτος 54,40

ΜΚ1-31.9-16 κτηνοτροφικός Αραβόσιτος 64,40

ΜΚ1-31.9-17 Μηδική, Τριφύλλι 57,40

ΜΚ1-31.9-18 Χειμερινά σιτηρά 12,0

ΜΚ1-31.9-19 Βαμβάκι 51,60

ΜΚ1-31.9-20 Καπνός 66,0

ΜΚ1-31.9-21 Ρύζι 44,60

ΜΚ1-31.9-22 Λοιπές αροτραίες (Λινάρι, Ελαιοκραμβη, Ηλίανθος, Κιν όα, Καμελία, Χία) 49,30

ΜΚ1-31.9-23 Αρωματικά Φυτά 129,50

ΜΚ1-31.9-24 Όσπρια 49,10

ΜΚ1-31.9-25 Κτηνοτροφικά ψυχανθή 49,10

ΜΚ1-31.9-26 Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα/ Κολοκυνθοειδή 63,50

ΜΚ1-31.9-27 Τομάτα/Μελιτζάνα/Πιπεριά 114,0

 

Κτηνοτροφία (ευρώ/ΜΖΚ/Εκτάριο βοσκότοπου)

ΜΚ1-31.9-28 Αιγοπρόβατα 24,70

ΜΚ1-31.9-29 Βοοειδή Κρεατοπαραγωγικής – Μικτήςκατεύθυνσης 28,0

ΜΚ1-31.9-30 Βοοειδή Γαλακτοπαραγωγής 34,70

Η ένταξη των εν λόγω αγροτεμάχιων στο νέο “πρασίνισμα” τεκμηριώνεται  από ενεργή σύμβαση του παραγωγού με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), καθώς και από πιστοποιητικό, το οποίο έχει εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση του συστήματος traces από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης.

Τέλος, αγροτεμάχια τα οποία ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες θα παραμένουν εκτός δυνατότητας επιλογής του συγκεκριμένου οικολογικού σχήματος:

α) για λόγους συμβατότητας, αγροτεμάχια στα οποία έχει συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη οικολογική παρέμβαση του άρθρου 31 (ήτοι, οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σχήμα)

β) προς αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, αγροτεμάχια επιλέξιμα οποιασδήποτε δράσης του Μέτρου 11 «βιολογική γεωργία» και των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του Μέτρου 10 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του ΠΑΑ 2014-2022 εφόσον τα αγροτεμάχια περιλαμβάνονται σε ενεργά Τεχνικά Δελτία των παραπάνω Μέτρων κατά το έτος της αίτησης, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες ασυμβατότητας, όπως αυτοί ορίζονται σε σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προσδιορίζεται ότι οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 θα εξακολουθούν να δηλώνουν μέσω της ΕΑΕ τα αγροτεμάχια τους ως βιολογικά (είτε σε διατήρηση είτε σε μετατροπή) με την πληρωμή τους, ωστόσο να εξακολουθεί να γίνεται μέσω του Μέτρου 11 και όχι μέσω του οικολογικού σχήματος

γ) αγροτεμάχια της παρέμβασης Π3-70-2.1 – Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεο-εισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας.

-
 

 


gaia logo