Διαχείριση Ποιότητας


ISO 9001

Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση της ποιότητας και αφορά όλες τις κατηγορίες εταιρειών, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τις δραστηριότητές τους.

Με την εφαρμογή του αποδεικνύεται:

  • Η ικανότητα του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα/υπηρεσίες τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Η προσπάθεια του οργανισμού να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών του μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών. 


gaia logo