Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών


ISO 27001

Το ISO 27001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο συστήματος διαχείρισης για την ασφάλεια και προστασία των πληροφοριών ενός οργανισμού. Στόχος του είναι η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την διατήρηση των δεδομένων και των πληροφοριών τους ασφαλή. Με την εφαρμογή του ISO 27001, ο οργανισμός αναπτύσσει ένα σύστημα που υποστηρίζεται από σωστή ηγεσία, ενσωματωμένο στην κουλτούρα και τη στρατηγική του οργανισμού και το οποίο παρακολουθείται, ενημερώνεται και ελέγχεται συνεχώς.
 


gaia logo