Προδημοσίευση Προγράμματος «Σχέδια Βελτίωσης»

Δράση  4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»

Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση 2.200 πτυχιούχων και η δημιουργία 500 νέων θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα επιδοτεί πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών και ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να φτάσει έως 50.000 €.

Δικαιούχοι Προγραμμάτων

Οι προτάσεις για τα απλά προγράμματα μπορούν να υποβληθούν μόνο από νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα δυνάμει της οικείας εθνικής νομοθεσίας, υπό τον όρο ότι οι εκπρόσωποί τους έχουν την ικανότητα να αναλάβουν νομικές δεσμεύσεις για λογαριασμό της οντότητας και να προσφέρουν εγγυήσεις για την προστασία των οικονο­μικών συμφερόντων της Ένωσης, ισοδύναμες με εκείνες που παρέχουν τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 131 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (δημοσιο­νομικόςκανονισμός).