Νέα

Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

03/ 03/ 2017


Aνακοινώθηκε η Υπουργική Απόφαση 397/18235-16.02.17 (ΦΕΚ 601 24.02.17) που αφορά τη  διαδικασία και  τα δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)

 

 

 • Ως Ομ.Π, Ο.Π και Ε.Ο.Π αναγνωρίζονται οι αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών
 • Οι Ομ.Π. και οι Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία των φυσικών ή/και νομικών προσώπων, παραγωγών που είναι  μέλη των ανωτέρω νομικών οντοτήτων
 • Οι Ε.Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών

 

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 • Για την αναγνώριση των Ομ.Π. απαιτούνται ανά τομέα αγροτικής παραγωγής τουλάχιστον πέντε (5) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί

Ειδικότερα:

 Για τις Ομ.Π φυτικής παραγωγής

 • απαιτούνται δέκα (10) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί
 • επιχειρηματικό σχέδιο
 • δεν απαιτείται ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής

 Για τις Ομ.Π ζωικής παραγωγής

 • απαιτούνται πέντε (5) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί

 Για τις Ομ.Π και Ο.Π δασοπονικών προϊόντων

πρέπει να έχουν ελάχιστο αριθμό μελών, πέντε (5) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί

Για την αναγνώριση Ο.Π

 • απαιτούνται κατ’ ελάχιστο είκοσι (20) μέλη
 • επιχειρηματικό σχέδιο
 • Η απαιτούμενη ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Ο.Π. καθορίζεται σε 250.000 χιλιάδες ευρώ

Για την αναγνώριση αλιευτικών και βιολογικών Ο.Π

 • απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δέκα (10) μέλη
 • επιχειρηματικό σχέδιο
 • ελάχιστη εμπορευθείσα παραγωγή 100.000 χιλ. ευρώ

 

Για την αναγνώριση ΕΟΠ απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) αναγνωρισμένες Ο.Π.

Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής με την ιδιότητα του μέλους σε Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., δεν δύναται να είναι κατώτερη από ένα έτος.

Μέλη αναγνωρισμένων Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., εφόσον θελήσουν να αποχωρήσουν από αυτές, απαγορεύεται να εγγραφούν σε άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., που είναι αναγνωρισμένη για τα ίδια προϊόντα, ή να συστήσουν άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., για τα ίδια προϊόντα, εάν δεν παρέλθει ένα (1) έτος από την αποχώρησή τους.

 

Οι παραπάνω Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών δύναται να ενισχυθούν με τη μορφή επιχορήγησης από το Μέτρο 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών».

Η ενίσχυση θα καταβληθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό, για τη στήριξη της ίδρυσης Νέων Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών κατά τα 5 πρώτα έτη λειτουργίας τους με σκοπό την επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

 

Μη Επιλέξιμες Οργανώσεις Παραγωγών για το Μέτρο

 • Οργανώσεις παραγωγών (οντότητες/φορείς), όπως εταιρείες ή συνεταιρισμοί που έχουν ως στόχο τη διαχείριση μίας ή περισσότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και είναι στην πραγματικότητα μεμονωμένοι παραγωγοί. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται βάσει του καταστατικού της οργάνωσης.
 • Άλλες γεωργικές ενώσεις που αναλαμβάνουν καθήκοντα, όπως αμοιβαία υποστήριξη και υπηρεσίες αντικατάστασης στο αγρόκτημα και γεωργικής διαχείρισης στις εκμεταλλεύσεις των μελών, χωρίς να εμπλέκονται στην από κοινού προσαρμογή της προσφοράς στις ανάγκες της αγοράς.
 • Ομάδες, Οργανώσεις ή Ενώσεις Παραγωγών, οι στόχοι των οποίων είναι ασυμβίβαστοι με τα άρθρα 152 και 159 του κανονισμού ΚΟΑ.
 • Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών που προκύπτουν από συγχωνεύσεις ήδη υπαρχουσών Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών.
 • Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών (Β΄ 3351/12.12.2014).
 • Οργανώσεις Παραγωγών και των Ενώσεών τους, καθώς και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (Β΄ 2226/10.9.2013).

 

Προτεραιότητα θα δοθεί στις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών

 • που εφαρμόζουν κάποιο από τα συστήματα ποιότητας που περιγράφονται στο υπομέτρο 3.1 του ΠΑΑ,
 • αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών του ΠΑΑ,
 • αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν στο υπομέτρο 6.3 των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ,
 • αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν σε γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις, στο πλαίσιο του ΠΑΑ και συστήνουν το σχετικό σχήμα και για την εφαρμογή των δράσεων αυτών
 • δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό τομέα,
 • δραστηριοποιούνται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

 

Ποσά Στήριξης

Η στήριξη καταβάλλεται σε ετήσια βάση στους δικαιούχους, αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας ή της οργάνωσης και βαίνει φθίνουσα, ως ακολούθως:

 • Το 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση
 • Το 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση
 • Το 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση
 • Το 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση
 • Το 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση
 • Η ετήσια στήριξη του κάθε δικαιούχου (ομάδας ή οργάνωσης) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000€
-
 

 


gaia logo