Νέα

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 2021

08/ 04/ 2021

Σε προδημοσίευση βρίσκεται το κείμενο διαβούλευσης για την 3η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 που αφορά την «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020».

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος, που αναμένεται να δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021, συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Το ποσό ενίσχυσης θα είναι από 35.000,00 έως 40.000,00 €.
 • Η αίτηση στήριξης θα συνταχθεί με βάση την ΕΑΕ του 2021.
 • Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.
 • Ο υποψήφιος δεν θα υπερβαίνει το 41ο έτος της ηλικίας του.
 • Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.
 • Ο υποψήφιος εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση τους τελευταίους 18 μήνες από την υποβολή της αίτησης.
 • Να γίνει εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης.
 • Να μην έχει ασκηθεί επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
 • Να μην έχει εξωγεωργική απασχόληση ή να την διακόψει μετά την ένταξή του στο μέτρο.
 • Να μη έχει σύζυγο που έχει υποβάλλει ΟΣΔΕ για το έτος 2020 ή αν έχει υποβάλλει τα έτη 2019 και 2020 να μην είναι η τυπική απόδοση άνω των 8.000,00 €.
 • Να μην είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια.
 • Να έχει εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
-
 

 


gaia logo