Νέα

Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας

23/ 01/ 2017


Από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017 θα μπορούν οι υποψήφιοι δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής για την συμμετοχή τους στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες».

 

Δικαιούχοι Ενίσχυσης

  • Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο για ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 3ετούς δέσμευσης ή όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στις βιολογικές πρακτικές μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο για ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 5ετούς δέσμευσης.

 

Επιλέξιμα Αγροτεμάχια

 

Τα αγροτεμάχια για να είναι επιλέξιμα για το μέτρο πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προυποθέσεις:

  • Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2016
  • Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης
  • Στην περίπτωση των μόνιμων καλλιεργειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2016 με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια
  • Το ελάχιστο μέγεθος κάθε υπό ένταξη αγροτεμαχίου/βοσκοτόπου ανέρχεται σε 1 στρέμμα, το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 3 στρέμματα για τις μόνιμες καλλιέργειες, σε 2 στρέμματα για τις αροτραίες καλλιέργειες και σε 3 στρέμματα για τις εκμεταλλεύσεις που απαρτίζονται από μόνιμες και αροτραίες καλλιέργειες
  • Όσον αφορά την ελαιοκαλλιέργεια, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 8 δέντρα/στρ., προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. Ελαιώνες με πυκνότητα φύτευσης μικρότερη των 8 ελαιόδεντρων/στρ., δεν είναι επιλέξιμοι προς ένταξη στο εν λόγω Μέτρο

 

Μετατροπή σε βιολογική καλλιέργεια
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (€/στρ./έτος)
Ελαιοκομία 67,9
Σταφίδα 71,9
Επιτραπέζια σταφύλια 90,0

Σταφύλια οινοποιήσιμα

84,5
Μηλοειδή 64,4
Πυρηνόκαρπα 90,0
Εσπεριδοειδή 34,5
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 60,0
Αραβόσιτος εδώδιμος 56,3
Χειμερινά σιτηρά 12,2
Ρύζι 37,1
Μηδική , τριφύλλι 58,5
Άλλα κτηνοτροφικά Ψυχανθή 43,0
Όσπρια 45,6
Βαμβάκι 49,6
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και

άλλες αροτραίες καλλιέργειες

52,9
Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά 60,0
Από τις ανωτέρω καλλιέργειες εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες

 

 

Διατήρηση βιολογικής καλλιέργειας
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€/στρ./έτος)
Ελαιοκομία 50,5
Σταφίδα 63,6
Επιτραπέζια σταφύλια 90,0
Σταφύλια οινοποιήσιμα 65,7
Μηλοειδή 53,2
Πυρηνόκαρπα 90,0
Εσπεριδοειδή 33,4
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 60,0
Αραβόσιτος εδώδιμος 54,4
Χειμερινά σιτηρά 12,0
Ρύζι 44,6
Μηδική, τριφύλλι 57,4
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 49,1
Όσπρια 49,1
Βαμβάκι 51,6
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες 49,3
Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά 60,0

 

Κτηνοτροφία

Βοσκότοποι που χρησιμοποιούνται για εκτροφές και πρέπει να έχουν δηλωθεί, μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2016

 

 

Μετατροπή σε βιολογική κτηνοτροφία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (€/στρ./έτος)
Αιγοπρόβατα 21,1
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση 26,7
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση 33,3

 

Διατήρηση σε βιολογική κτηνοτροφία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (€/στρ./έτος)
Αιγοπρόβατα 24,7

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή

κατεύθυνση

28,0

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική

κατεύθυνση

34,7
Συμπεριλαμβάνεται η αγελαδοτροφία και η βουβαλοτροφία

 

 

-
 

 


gaia logo