Νέα

Προκήρυξη προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

12/ 02/ 2016

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση 2.200 πτυχιούχων και η δημιουργία 500 νέων θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα επιδοτεί πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών και ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να φτάσει έως 50.000 €.

Επιδοτούμενοι ΚΑΔ

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στη δημιουργία 4.500 νέων θέσεων εργασίας. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών και ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να φτάσει έως 60.000€.

Επιδοτούμενοι ΚΑΔ

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

 

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Το πρόγραμμα αφορά στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών. Επιδοτεί τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μεταποίησης και υπηρεσιών. Η χρηματοδότηση καλύπτει έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών και ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να φτάσει έως 200.000€.

Επιδοτούμενοι ΚΑΔ

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

 

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό  της υποδομής και της λειτουργίας τους.

Η χρηματοδότηση καλύπτει έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών και ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να φτάσει έως 150.000€.

Επιδοτούμενοι ΚΑΔ

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

-
 

 


gaia logo