Νέα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρδευτικών γεωτρήσεων

24/ 04/ 2012

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για αρδευτικές γεωτρήσεις που θεμελιώνουν αρδευτικά δικαιώματα χρήσης νερού, παρατάθηκε μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2014.

Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, νοούνται όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά ή υπόγεια νερά, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 150559 (ΦΕΚ 1440Β’/16-06-2011), εφόσον υπήρχαν πρίν την 20/12/2005 και είτε δεν έχουν άδεια εν γένει, είτε η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει, είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος της.

Στην περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, χωρίς την υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων, τότε δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη δικαιώματος και η υδροληψία θεωρείται παράνομη. Αν η αίτηση υποβληθεί εντός δυο ετών μετά τη λήξη της προθεσμίας, η άδεια μπορεί να εκδοθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, μόνο αφού επιβληθούν και εισπραχθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν. 3199/03 (Α’ 280). Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.000,00 €.

-
 

 


gaia logo