Νέα

Προδημοσίευση Σχεδίων Βελτίωσης

13/ 06/ 2017

Προδημοσίευση Προγράμματος «Σχέδια Βελτίωσης»

Δράση  4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»

Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

 

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Δικαιούχων

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:

 • Να έχουν ηλικία από 18 – 60 ετών
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι
 • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2017
 • Να είναι «ενεργοί» γεωργοί
 • Για την δράση 4.1.1. οι δικαιούχοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του υπομέτρου 6.1.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα πρέπει:

 • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2017
 • Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος
 • Για την δράση 4.1.1. τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι συλλογικά σχήματα, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, πρέπει:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως κοινός νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος
 • Να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000,00 €. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα.

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης και των Επενδύσεων

 • Για τη δράση 4.1.1. η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστη τυπική απόδοση 8.000 ,00 €
 • Ο συνολικός  εγκεκριμένος  προϋπολογισμός  του  σχεδίου  δεν πρέπει είναι  μικρότερος των 10.000,00 €

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Για τη Δράση 4.1.1

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (σταβλικές, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, αποθήκες και λοιποί χώροι, θερμοκήπια, περιφράξεις)
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
 • Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης

Για τη Δράση 4.1.3

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 • Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

 

Προϋπολογισμός

Για τη Δράση 4.1.1

 • Για εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων έως 200.000,00 €.
  Έως και 300.000,00 € εάν η τυπική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.
 • Για συλλογικές επενδύσεις έως 500.000,00 €.
  Έως και 1.000.000,00 € εάν ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.
  Ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000,00 €.

Για τη Δράση 4.1.3

 • Για εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων έως 150.000,00 €.
  Με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της για τις οποίες ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως 200.000 €.
 • Για συλλογικές επενδύσεις έως 150.000,00 €.
  Έως και 500.000,00 € εάν ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.
  Ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 150.000,00 €.

Τα ποσοστά της στήριξης κυμαίνονται από 40% έως και 85%

 

 

-
 

 


gaia logo