Νέα

Προγράμματα προώθησης οργανώσεων παραγωγών

12/ 02/ 2016


Δικαιούχοι Προγραμμάτων

Οι προτάσεις για τα απλά προγράμματα μπορούν να υποβληθούν μόνο από νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα δυνάμει της οικείας εθνικής νομοθεσίας, υπό τον όρο ότι οι εκπρόσωποί τους έχουν την ικανότητα να αναλάβουν νομικές δεσμεύσεις για λογαριασμό της οντότητας και να προσφέρουν εγγυήσεις για την προστασία των οικονο­μικών συμφερόντων της Ένωσης, ισοδύναμες με εκείνες που παρέχουν τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 131 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (δημοσιο­νομικόςκανονισμός).

Οι αιτούντες πρέπει να είναι:

α) Οργανώσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 7παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014

β) Εκπρόσωπος του σχετικού τομέα ή του προϊόντος που αφορά η πρόταση που τηρεί τους όρους του άρθρου 1 παράγραφος 1ή 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829.Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από μία ή περισσότερες προτείνουσες οργανώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α),

γ) ή δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014.Μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται από οντότητες που είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι επιλέξιμες

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Οι ενέργειες προώθησης και ενημέρωσης μπορεί να συνίστανται ιδίως στις ακόλουθες δραστηριότητες, που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης:

 1. Διαχείριση του έργου
 2. Στρατηγική — Καθορισμός της στρατηγικής επικοινωνίας — Καθορισμός της οπτικής ταυτότητας της εκστρατείας
 3. Δημόσιες σχέσεις — Δραστηριότητες ΤΠ — Εκδηλώσεις Τύπου
 4. Ιστότοπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης — Δημιουργία, επικαιροποίηση, συντήρηση ιστοτόπου—Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (δημιουργία λογαριασμών, τακτική ανάρτηση στο Διαδίκτυο) — Άλλα (κινητές εφαρμογές (apps), πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, διαδικτυακά σεμινάρια, κ.ά.)
 5. Διαφήμιση (τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, σε εξωτερικούς χώρους, στον κινηματογράφο)
 6. Εργαλεία επικοινωνίας — Δημοσιεύσεις, πακέτα με υλικό για τα ΜΜΕ, διαφημιστικά αντικείμενα —Διαφημιστικά βίντεο
 7. Εκδηλώσεις — Περίπτερα σε εμπορικές εκθέσεις — Σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), κύκλοι κατάρτισης εμπόρων/μαγείρων, δραστηριότητες σε σχολεία —Εβδομάδα ειδικών προσφορών εστιατορίων — Χορηγία εκδηλώσεων — Εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ευρώπη
 8. Προώθηση στα σημεία πώλησης (POS) — Ημέρες γευσιγνωσίας
 9. Άλλα: Προώθηση σε δημοσιεύσεις που απευθύνονται στους λιανοπωλητές, διαφήμιση σε σημεία πώλησης

  Μέγιστο αιτούμενο ποσό

Η επιχορήγηση της ΕΕ περιορίζεται στο ακόλουθο μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης:

για απλά προγράμματα στην εσωτερική αγορά: 75% των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος.
για απλά προγράμματα σε τρίτες χώρες: 85% των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος.
Αιτήσεις δίνονται δεκτές έως τις 20 Απριλίου 2017.

-
 

 


gaia logo