Νέα

Μέτρο 11 – Βιολογική Γεωργία

15/ 03/ 2019

Από τις 28 Φεβρουαρίου 2019 έως τις 28 Μαρτίου 2019, θα μπορούν οι υποψήφιοι δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής για την συμμετοχή τους στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» .

 

Δικαιούχοι

Εντάσσονται

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

 

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο για ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 3ετούς δέσμευσης ή όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στις βιολογικές πρακτικές μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο για ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 5ετούς δέσμευσης.

 

Απορρίπτόνται

  • όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών·
  • οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη·
  • όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

Επιλέξιμα Αγροτεμάχια

  • Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018·
  • Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης·
  • Στην περίπτωση των μόνιμων καλλιεργειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018 με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια
  • Το ελάχιστο μέγεθος κάθε υπό ένταξη αγροτεμαχίου/βοσκοτόπου ανέρχεται σε 1 στρέμμα, το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 3 στρέμματα για τις μόνιμες καλλιέργειες, σε 2 στρέμματα για τις αροτραίες καλλιέργειες και σε 3 στρέμματα για τις εκμεταλλεύσεις που απαρτίζονται από μόνιμες και αροτραίες καλλιέργειες
  • Όσον αφορά την ελαιοκαλλιέργεια, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 8 δέντρα/στρ., προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. Ελαιώνες με πυκνότητα φύτευσης μικρότερη των 8 ελαιόδεντρων/στρ., δεν είναι επιλέξιμοι προς ένταξη στο εν λόγω Μέτρο
Δράση 11.1.1

Μετατροπή στη Βιολογική Γεωργία

Δράση 11.2.1

Διατήρηση Βιολογικής Γεωργίας

Επιλέξιμες Καλλιέργειες Μετατροπή σε βιολογική καλλιέργεια (Μέγιστο ύψος ενίσχυσης: €/στρ./έτος) Διατήρηση βιολογικής καλλιέργειας (Μέγιστο ύψος ενίσχυσης: €/στρ./έτος)
Ελαιοκομία 67,9 50,5
Σταφίδα 71,9 63,6
Επιτραπέζια σταφύλια 90,0 90,0
Σταφύλια οινοποιήσιμα 84,5 65,7
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 60,0 60,0
Αραβόσιτος εδώδιμος 56,3 54,4
Χειμερινά σιτηρά 12,2 12,0
Μηδική , τριφύλλι 58,5 57,4
Άλλα κτηνοτροφικά Ψυχανθή 43,0 49,1
Όσπρια 45,6 49,1
Ακρόδρυα 90,0 60,0
Από τις ανωτέρω καλλιέργειες εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες
-
 

 


gaia logo