Νέα

Επενδύσεις για την εξοικονόμηση ύδατος

16/ 09/ 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής οριστικοποίησης ορίζεται η 25/01/2022 και ώρα 13:00, μετά από παράταση που δόθηκε για το πρόγραμμα 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος».

 

Δικαιούχοι του προγράμματος δύναται να είναι:

 • Φυσικά πρόσωπα
 • Νομικά πρόσωπα
 • Συλλογικά σχήματα

Επιλεξιμότητα γεωργικών εκμεταλεύσεων

Βασική προϋπόθεση είναι το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2020.

 

Κατηγορίες δαπανών

 

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού

 • Αρδευτικά συστήματα στάγδην και μικροκαταιονισμού, αγωγοί μεταφοράς νερού από το σημείο υδροληψίας στο αγροτεμάχιο
 • Δεξαμενές όγκου έως 500 κ. μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) χωρίς εκσκαφές
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό)
 • Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης μέσω γεωργίας ακριβείας

Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις

 • Γεωτρήσεις και πηγάδια- φρεάτια για αρδευτικής χρήσης συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού και κτιριακής υποδομής τους
 • Εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/ πηγαδιών
 • Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές κ.λπ. ) για την αποθήκευση όμβριων υδάτων
 • Εξοπλισμός για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης (π.χ. φωτοβολταϊκό σύστημα)

Γενικές δαπάνες

 • Αμοιβές για την σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεις πληρωμής
 • Αμοιβές για την εκπόνηση αναγκαίων μελετών
 • Αμοιβές για την έκδοση απαραίτητων αδειοδοτήσεων
 • Δαπάνη τοποθέτησης υποχρεωτικής πινακίδας
 • Δαπάνη τοποθέτησης υδρομέτρου

 

Ύψος επιλέξιμου Προϋπολογισμού

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί:

 • Τα 150.000,00 € για φυσικά και νομικά πρόσωπα
 • Τα 200.000,00 € για συλλογικά σχήματα. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000,00 €, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να υπερβούν τα 200.000,00 €

 

Ένταση στήριξης

Η ένταση στήριξης για την δράση ανέρχεται από 35% έως 85% του αιτούμενου προϋπολογισμού και εξαρτάται από:

 • Την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων
 • Την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών
 • Την κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση
 • Την δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος

 

 

-
 

 


gaia logo