Νέα

Έγκριση νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

23/ 07/ 2014

Ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020.
Ο προϋπολογισμός όλων των Προγραμμάτων ανέρχεται σε περίπου 19,89 δις. ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής ή 24,79 δις. ευρώ εκτιμώμενης συνολικής δημόσιας δαπάνης.

Αναλυτικά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ως εξής:

1. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Προϋπολογισμός 3.646.378.290 ευρώ

Στόχος η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με αιχμή την καινοτομία.

Ειδικότερα ενισχύσεις για:

 • εξαγωγικές επιχειρήσεις,
 • πιστοποίηση (branding) αγροδιατροφικών προϊόντων,
 • νέες επιχειρήσεις από νέους, γυναίκες,
 • τουριστική προβολή,
 • εξοικονόμηση ενέργειας,
 • ανακύκλωση – αξιοποίηση αποβλήτων,
 • καινοτομία.

 

2. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Προϋπολογισμός 3.550.487.733 συν 783.429.680 ευρώ που εκχωρούνται στις Περιφέρειες

Στόχος η ολοκλήρωση βασικών υποδομών, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος Μεταφορών και η αξιοποίηση του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα:

 • Ολοκλήρωση Διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου
 • Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης
 • Έργα αεροδρομίων, λιμενικά έργα
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Νέες υποδομές αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ

 

3. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Προϋπολογισμός 1.933.409.509 ευρώ συν 171.517.029 ευρώ που αφορά στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

Ειδικότερα:

 • Κουπόνια ανέργων
 • Βρεφονηπιακοί σταθμοί
 • Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΔ
 • Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργους
 • Καινοτόμα προγράμματα για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος
 • Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης με την αγορά εργασίας
 • Μείωση πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου
 • Απασχόληση νέων

 

4. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Προϋπολογισμός 377.228.417 ευρώ

Στόχος μία Διοίκηση συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα.

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, κ.α.

Ειδικότερα:

 • Αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας
 • Δράσεις διαχείρισης της μετανάστευσης
 • Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Υγείας

 

5. Τεχνική Βοήθεια

Προϋπολογισμού 317.612.063 ευρώ.

Στόχος η υποστήριξη της λειτουργίας και της εφαρμογής όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

 

6. Αγροτική Ανάπτυξη

Προϋπολογισμός 4.223.960.793 ευρώ

Στόχος η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου και ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα.

Ειδικότερα:

 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Στήριξη των παραγωγών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό χαρακτήρα,
 • Στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορία αγροτικών προϊόντων
 • Στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο,
 • Υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων

 

7. Αλιεία και Θάλασσα

Προϋπολογισμός 388.777.914 ευρώ

Στόχος η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Ειδικότερα:

 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύνολο των κλάδων του τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση)
 • Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών με εμπορική αξία
 • Προώθηση της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα της αλιείας
 • Βελτίωση της οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

 

Στα κονδύλια του ΕΣΠΑ προστίθενται:

 • οι πόροι του CEF (Συνδέοντας την Ευρώπη) περίπου 580 εκ. ευρώ, από το Ταμείο Συνοχής που διαχειρίζονται κεντρικά από την ΕΕ αλλά αποκλειστικά για έργα που θα προτείνει η χώρα
 • οι πόροι για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (231,6 εκ. ευρώ)
 • οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους απόρους (FEAD) που διαχειρίζεται η χώρα περίπου 281 εκ. ευρώ.

Έτσι, το συνολικό ποσό της Ενωσιακής Συνδρομής για την περίοδο 2014-2020 διαμορφώνεται σε 20,98 δις. ευρώ.

-
 

 


gaia logo