Επιχειρησιακά προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών

Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση επιχειρησιακών προγραμμάτων Οργανώσεων Παραγωγών, καθώς και σύνταξη φακέλου αναγνώρισης Οργάνωσης Παραγωγών στην αρμόδια υπηρεσία, στα πλαίσια του Καν.(ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών (ΚΟΑ) και ειδικότερα του Καν.(ΕΚ) 1580/2007 της Επιτροπής, για τον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν διάρκεια από 3 έως 5 έτη και περιλαμβάνουν δράσεις προώθησης, πιστοποίησης, περιβαλλοντικές δράσεις, προγραμματισμού της παραγωγής, πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων κ.α.

Νέα


Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2021
08/04/2021

Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
15/03/2019

Μέτρο 11 – Βιολογική Γεωργία
15/03/2019

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας
21/12/2018

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
21/12/2018


περισσότερα..