Επιχειρησιακά προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών

Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση επιχειρησιακών προγραμμάτων Οργανώσεων Παραγωγών, καθώς και σύνταξη φακέλου αναγνώρισης Οργάνωσης Παραγωγών στην αρμόδια υπηρεσία, στα πλαίσια του Καν.(ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών (ΚΟΑ) και ειδικότερα του Καν.(ΕΚ) 1580/2007 της Επιτροπής, για τον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν διάρκεια από 3 έως 5 έτη και περιλαμβάνουν δράσεις προώθησης, πιστοποίησης, περιβαλλοντικές δράσεις, προγραμματισμού της παραγωγής, πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων κ.α.

Νέα


Ενημέρωση ΟΠΕΚΕΠΕ για επιχειρούμενη απάτη
31/12/2021

Επενδύσεις για την εξοικονόμηση ύδατος
16/09/2021

Ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2021
16/04/2021

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 2021
08/04/2021

Υπομέτρο 6.1 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
07/04/2021


περισσότερα..