Περιβάλλον

  • ISO 14001

Το ISO 14001:2004 είναι ένα διεθνές πρότυπο με την εφαρμογή του οποίου επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μιας επιχείρησης, θεσπίζοντας περιβαλλοντική πολιτική και θέτοντας μετρήσιμους στόχους για τον περιορισμό των επιπτώσεων που προκύπτουν από τις λειτουργικές της διαδικασίες σε ετήσια βάση.

  • EMAS (Eco-Μanagement and Audit Scheme)

Το EMAS βασίζεται στον Κανονισμό (EC) 761/2001 και αποτελεί σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου, το οποίο μπορούν να εφαρμόσουν, προαιρετικά, επιχειρήσεις ή/και οργανισμοί από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την σωστή διαχείριση των αποβλήτων και την μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον.

Νέα


Επενδύσεις για την εξοικονόμηση ύδατος
16/09/2021

Ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2021
16/04/2021

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 2021
08/04/2021

Υπομέτρο 6.1 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
07/04/2021

ΟΣΔΕ 2018-2021
05/04/2021


περισσότερα..