Πρωτογενής Τομέας


AGRO 2 -1 & 2-2, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Φυτικής Παραγωγής

Το πρότυπο AGRO 2-1 & 2-2 αφορά την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Καλλιεργειών και εφαρμόζεται σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 είναι η κάλυψη των απαιτήσεων της αναθεωρημένης Κατευθυντήριας Οδηγίας (AGRO 2 Guideline, 2η Έκδοση – 29.07.2009).

Το πρότυπο AGRO 2-1 περιλαμβάνει τις γενικές απαιτήσεις που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά, με σκοπό την πιστοποίηση του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε  γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από το είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης.

Το πρότυπο AGRO 2-2 καθορίζει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση ώστε να αποδεικνύεται η ικανότητα της να εφαρμόζει ένα σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

 

Εξειδικευμένα πρότυπα

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) έχει εξειδικεύσει, μέχρι στιγμής, το Πρότυπο  AGRO 2-2 για τις παρακάτω καλλιέργειες,:

 • Ροδακινιά, AGRO 2-2/1
 • Βαμβάκι, AGRO 2-2/2
 • Ελιά, AGRO 2-2/3

Πρότυπο AGRO 3, Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος

Με την εφαρμογή του παρόντος παρέχεται στις επιχειρήσεις του κλάδου η δυνατότητα ανάπτυξης ενός συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Χοιρινού κρέατος  ανά στάδιο παραγωγικής διαδικασίας. Για την σήμανση ποιότητας του χοιρινού κρέατος απαιτείται η κάλυψη των απαιτήσεων της Κατευθυντήριας Οδηγίας για την Εφαρμογή και Πιστοποίηση των Προτύπων AGRO 3 και η  πιστοποίηση όλων των ενδιάμεσων σταδίων παραγωγής με τα πρότυπα(ανά στάδιο):

 • AGRO 3-1, Προδιαγραφή για την παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας.
 • AGRO 3-2, Προδιαγραφή για την εκτροφή των χοίρων.
 • AGRO 3-3, Προδιαγραφή για τη σφαγή των χοίρων.
 • AGRO 3-4, Προδιαγραφή για τον τεμαχισμό, αποστέωση, επεξεργασία και τυποποίηση του χοιρινού κρέατος.
 • AGRO 3-5, Προδιαγραφή για τα σημεία λιανικής πώλησης του χοιρινού κρέατος.

 

Πρότυπο AGRO 4, Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας

Με την εφαρμογή του παρόντος παρέχεται στις επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας η δυνατότητα ανάπτυξης ενός συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας των παραγομένων ψαριών (λαβράκι, τσιπούρα).

Το πρότυπο AGRO 4-1: Προδιαγραφή Παραγωγής – Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντος, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται ώστε να παράγονται υψηλής ποιότητας ασφαλή προϊόντα.

Το πρότυπο AGRO 4-2: Προδιαγραφή Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Συσκευασίας, περιγράφει τα κριτήρια που απαιτείται να πληρούν οι εγκαταστάσεις διαλογής, συσκευασίας και αποθήκευσης των παραγόμενων ψαριών ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγιεινή τους.

 

GLOBALGAP, Option 1, 2

Το GLOBALGAP είναι πρωτόκολλο παραγωγής που βασίζεται στις Αρχές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (G.A.P) και προέρχεται από μια πρωτοβουλία των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αλυσίδων supermarkets. Το πρωτόκολλο GLOBALGAP εφαρμόζεται κυρίως σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν και τυποποιούν φρούτα και λαχανικά. Το πρωτόκολλο GLOBALGAP μπορεί να εφαρμοσθεί είτε σε μεμονωμένους παραγωγούς (Option 1) ή σε ομάδα παραγωγών (Option 2) στους παρακάτω τομείς γεωργικής δραστηριότητας:

 • Φυτική παραγωγή (φρούτα & λαχανικά, καλλωπιστικά άνθη & λουλούδια, φυτά μεγάλης καλλιέργειας, καφέ, τσάι),
 • φυτώρια πολλαπλασιαστικού υλικού,
 • ζωική παραγωγή (γαλακτομικά, βοοειδή, πρόβατα, χοιροτροφία, πτηνοτροφία), ιχθυοκαλλιέργεια. 


gaia logo