Περιβάλλον


  • ISO 14001

Το ISO 14001:2004 είναι ένα διεθνές πρότυπο με την εφαρμογή του οποίου επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μιας επιχείρησης, θεσπίζοντας περιβαλλοντική πολιτική και θέτοντας μετρήσιμους στόχους για τον περιορισμό των επιπτώσεων που προκύπτουν από τις λειτουργικές της διαδικασίες σε ετήσια βάση.

  • EMAS (Eco-Μanagement and Audit Scheme)

Το EMAS βασίζεται στον Κανονισμό (EC) 761/2001 και αποτελεί σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου, το οποίο μπορούν να εφαρμόσουν, προαιρετικά, επιχειρήσεις ή/και οργανισμοί από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την σωστή διαχείριση των αποβλήτων και την μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον.
 


gaia logo