Συστήματα ποιότητας


  • Ανάπτυξη & εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO)
  • Ανάπτυξη πρωτοκόλλου παραγωγής GLOBALGAP
  • Εφαρμογή συστημάτων υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000, BRC, IFS, FSSC, PAS 220)
  • Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, EMAS)
  • Ανάπτυξη συστημάτων ιχνηλασιμότητας (ISO 22005)
  • Υποβολή & διαχείριση επιχειρησιακών σχεδίων, επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων (επενδυτικός νόμος, ΕΣΠΑ)
  • Δράσεις προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων
  • Επιχειρησιακά προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών
  • Καινοτόμες εφαρμογές σε πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή 


gaia logo