Νέος Επενδυτικός νόμος


ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ποσοστό επιχορήγηση έως 50%

Ημερομηνίες υποβολής επενδυτικών σχεδίων:

21 Απριλίου – 31 Μαΐου 2011

1 Οκτωβρίου – 31 Οκτωβρίου 2011

Υποβολή μεγάλων επενδυτικών σχεδίων:

21 Απριλίου – 31 Δεκεμβρίου 2011

 

Μέσα ενίσχυσης:

1)    Φοροαπαλλαγές

2)    Επιχορηγήσεις κεφαλαίου

3)    Επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

4)    Επιδοτούμενα δάνεια με συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ

 

Ο επενδυτικός νόμος περιλαμβάνει 3 γενικές και 4 ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων.

Α) Γενικά επενδυτικά σχέδια

Α1) Περιφερειακή συνοχή

Περιλαμβάνονται στο σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και αφορά σχέδια που αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Παρέχεται επιχορήγηση ή/και επιδότηση Leasing μέχρι το 70%, του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης. Για τις νέες επιχειρήσεις το ποσοστό αυξάνεται κατά 10%. Το υπόλοιπο ποσοστό συμπληρώνεται με φορολογική απαλλαγή και επιδοτούμενα δάνεια.

Ενδεικτικά επιλέξιμα σχέδια της κατηγορίας:

 • Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3*
 • Αιολικά πάρκα, λοιπά επενδυτικά σχέδια σε ΑΠΕ, εκτός από πάρκα Φ/Β
 • Logistics
 • Μεταποίηση

Α2) Τεχνολογική ανάπτυξη

Αφορά τεχνολογικό εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων με χρήση καινοτομίας. Παρέχεται επιχορήγηση ή/και επιδότηση Leasing μέχρι το 80% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης (πλέον 10% για τις νέες επιχειρήσεις). Το υπόλοιπο ποσοστό συμπληρώνεται με φορολογική απαλλαγή και επιδοτούμενα δάνεια.

Ενδεικτικά επιλέξιμα σχέδια της κατηγορίας:

 • Βιομηχανία τροφίμων
 • Μεταλλικές κατασκευές
 • Ανακύκλωση
 • Παραγωγή φαρμάκων
 • Λοιπές μεταποιητικές δραστηριότητες

Α3) Γενική επιχειρηματικότητα

Περιλαμβάνονται στο σύνολο των επενδυτικών σχεδίων. Παρέχεται φοροαπαλλαγή στο σύνολο του ποσοστού ενίσχυσης.

Ενδεικτικά επιλέξιμα σχέδια της κατηγορίας:

 • Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3*
 • Αιολικά πάρκα, λοιπά επενδυτικά σχέδια σε ΑΠΕ, εκτός από πάρκα Φ/Β
 • Logistics
 • Μεταποίηση

Β) Ειδικά επενδυτικά σχέδια

Β1) Επιχειρηματικότητα των νέων

Περιλαμβάνει ίδρυση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από νέους έως 40 ετών.

Παρέχεται ενίσχυση έως 1.000.000,00 € για το σύνολο σχεδόν των δαπανών για πέντε χρόνια από την έναρξη λειτουργίας και είναι επιλέξιμες και οι λειτουργικές δαπάνες.

Β2)Μεγάλα επενδυτικά σχέδια

Περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια τουλάχιστον 5.000.000,00 €.

Παρέχεται επιχορήγηση ή/και leasing έως 60% της συνολικής ενίσχυσης και φορολογική απαλλαγή.

Το ύψος των ενισχύσεων μειώνεται όσο αυξάνει το ύψος της επένδυσης.

Β3)Ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρησιακά σχέδια

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια για τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό, με διάρκεια υλοποίησης από 2-5 έτη, με ελάχιστο ύψος επένδυσης 2.000.000,00 €.

Παρέχεται μόνο φορολογική απαλλαγή 100% του προβλεπόμενου ποσοστού ενίσχυσης.

Β4) Συνέργειας και δικτύωσης

Περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή κοινοπραξίας..

Παρέχεται επιχορήγηση ή/και Leasing έως 60% της συνολικής ενίσχυσης και φορολογική απαλλαγή.
 


gaia logo