Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς-ΕΣΠΑ (2007-2013)


Συνολικός Προϋπολογισμός: 42 δισεκατομμύρια ευρώ
Κοινοτική συμμετοχή: 22,7 δισεκατομμύρια ευρώ
Εθνική Δημόσια συμμετοχή: 9,7 δισεκατομμύρια ευρώ
Ιδιωτική συμμετοχή: 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς-ΕΣΠΑ (2007-2013) αποτελεί συνέχεια των έργων που υλοποιήθηκαν μέσω του Γ΄ΚΠΣ. Το ΕΣΠΑ δημιουργήθηκε με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας σε όλους τους τομείς και ουσιαστικά θέτει 7 άξονες προτεραιότητας:

 • Ανθρώπινοι Πόροι
 • Μεταφορές
 • Ανταγωνιστικότητα
 • Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Αλιεία
 • Ποιότητα ζωής
 • Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη

Η ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, υλοποιεί επενδυτικά προγράμματα που αφορούν τους παρακάτω τομείς:

 • Ανταγωνιστικότητα: αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς με υψηλά ποσοστά χρηματοδότησης
 • Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Αλιεία: αφορά την ενίσχυση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, των δραστηριοτήτων της μεταποίησης και τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό της γεωργίας, στην βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, καθώς και στην συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο
 • Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη: Αφορά την ορθολογική διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων και στοχεύει στην αειφορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Κοινωνία της Πληροφορίας: Αφορά την προώθηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στις επιχειρήσεις μέσα από την δημιουργία έργων υποδομής καθώς και την δημιουργία ολοκληρομένων συστημάτων πληροφορικής στις διαδικασίες παραγωγής 


gaia logo